Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας – Σφοδρή αντίδραση από αντιπολιτεύσεις - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας – Σφοδρή αντίδραση από αντιπολιτεύσεις

Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας – Σφοδρή αντίδραση από αντιπολιτεύσεις

Share This


 Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, το σχέδιο Καταστατικού και η μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Καλαμάτας με δ.τ. «Αειφόρος Πόλη».

Σφοδρή ήταν η αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, για τις διαδικασίες που ακολουθεί η δημοτική αρχή στο χειρισμό αυτού του θέματος. Τόνισαν ότι με τους χειρισμούς της η δημοτική αρχή επιδιώκει να δίδονται μέσω της υπό σύστασης αναπτυξιακή απευθείας αναθέσεις παρακάμπτοντας το δημόσιο λογιστικό σύστημα.

Επίσης τόνισαν ότι στην απόφαση αυτή της δημοτικής αρχής υπάρχει έλλειμα δημοκρατικότητας, γιατί για ένα τόσο σοβαρό θέμα παρακάμπτει το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς επίσης δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση. Τέλος τόνισαν ότι η εισφορά του Δήμου προς την αναπτυξιακή θα φτάνει μόνο για την μισθοδοσία των υψηλόβαθμων στελεχών.

Από την πλευρά της η δημοτική αρχή τόνισε ότι:

Η Εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει με το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά του Πρόσωπα και επιχειρήσεις του ή και με άλλους Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική, διοικητική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων (αποτελεί, δηλαδή, το θεσμοθετημένο σύμβουλο του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους), με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών και η αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

2. Η σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων κατ’ άρθρο 3 του Ν. 4674/2020, η εκπόνηση επιχειρησιακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων (άρθρο 7 Ν. 4674/2020), με τους οποίους μπορεί να συμβάλλεται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο.

3. Η υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4674/2020).

4. Η ωρίμανση έργων κατά την περίοδο της προπαρασκευής του έργου, που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας.

5. Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεων.

6. Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, όπως-ενδεικτικά-δράσεων μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεων κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.ά.

7. Η υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης, όπως η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και ο σχεδιασμός, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης.

8. Η Βιώσιμη ανάπτυξη, ήτοι η υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, η αξιοποίηση ΑΠΕ, η εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, η εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια.

9. Η επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεών του και η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

10. Η σύναψη προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006).

11. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του .

12. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα (διενέργεια ερευνών και απογραφικών μελετών) και η διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του

13. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

14. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες.

15. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας και η ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

16. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

17. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

18. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, συνακόλουθα, η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα τοπικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.

19. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η σχετική αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

20. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

21. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

22. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

23. Η υποβολή προτάσεων σχεδίων χωρικών στρατηγικών και να υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) προς τους αρμόδιους φορείς, για λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του εκάστοτε προγράμματος.

24. Κάθε άλλος σκοπός που σχετίζεται με τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, καθώς και της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όσον αφορά την 7μελή προσωρινή διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας. Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μαρία Νταμάτη, Γενική Γραμματέας Δήμου Καλαμάτα. Μέλη: Νίκος Μπασακίδης, Αντιδήμαρχος, Αναστάσιος Αγγελής, δημοτικός σύμβουλος, Πάνος Κρητικός, οικονομόλογος, Δημήτρης Δημόπουλος, πολιτικός μηχανικός και Δημήτρης Βεργόπουλος, καθηγητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages