Επίσκεψη Πατσαρίνου στη χωματερή του Δήμου Μεσσήνης στη Μπούκα και στην κατασκήνωση - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Επίσκεψη Πατσαρίνου στη χωματερή του Δήμου Μεσσήνης στη Μπούκα και στην κατασκήνωση

Επίσκεψη Πατσαρίνου στη χωματερή του Δήμου Μεσσήνης στη Μπούκα και στην κατασκήνωση

Share This
Σή­με­ρα ο υ­πο­ψή­φιος αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος και υ­πο­ψή­φιοι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι του συν­δυα­σμού ε­πι­σκέ­φτη­καν τη χω­μα­τε­ρή του Δή­μου Μεσ­σή­νης στη Μπού­κα και στην κα­τα­σκή­νω­ση των ΡΟΜΑ της Μπιρ­μπί­τας. Ο κ. Πα­τσα­ρί­νος με­τά την ε­πί­σκε­ψή του στη χω­μα­τε­ρή του Δή­μου Μεσ­σή­νης τό­νι­σε : «Πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή ει­κό­να, που να α­πο­τυ­πώ­νει τον α­πα­ρά­δε­κτο τρό­πο δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των δεν βρί­σκει κα­νείς εύ­κο­λα στη χώ­ρα μας. Δί­πλα στις ό­μορ­φες εκ­βο­λές του Πα­μί­σου και στην πα­ρα­λί­α της Μπού­κας, υ­πάρ­χει ο σκου­πι­δό­το­πος έ­κτα­σης του­λά­χι­στον 20 στρεμ­μά­των, για να μας προ­σγει­ώ­νει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της χώ­ρας. Δεί­χνει πως φρόν­τι­σαν μέ­χρι σή­με­ρα οι αυ­το­δι­οι­κη­τι­κοί πα­ρά­γον­τες και οι ε­κά­στο­τε κυ­βερ­νή­σεις να μο­λύ­νουν -προ­σβάλ­λουν το πε­ρι­βάλ­λον. Το ό­ψι­μο εν­δι­α­φέ­ρον, που δή­θεν σή­με­ρα δεί­χνουν για να δι­ορ­θω­θεί η κα­τά­στα­ση με τον δι­ε­θνή δι­α­γω­νι­σμό της πε­ρι­φέ­ρειας, το μό­νο που α­πο­σκο­πεί εί­ναι να κερ­δο­σκο­πή­σουν οι ε­ται­ρεί­ες και να ε­πι­βα­ρυν­θούν οι­κο­νο­μι­κά οι δη­μό­τες και το πε­ρι­βάλ­λον, για τα ε­πό­με­να 28 χρό­νια. Δι­α­μορ­φώ­νουν με τα «φα­ρα­ω­νι­κά» τους έρ­γα σύγ­χρο­νους τρό­πους χω­μα­τε­ρών, προ­σβάλ­λον­τας κά­θε σύγ­χρο­νη ε­φαρ­μο­σμέ­νη και πε­τυ­χη­μέ­νη μέ­θο­δο δι­α­χεί­ρι­σης α­πορ­ριμ­μά­των. Θα λέ­γα­με ό­τι δρο­μο­λο­γούν α­πο­τυ­χη­μέ­νες λύ­σεις αν­τί­στοι­χες με αυ­τήν της ΜΟΛΑΚ και του πε­ρι­βάλ­λον­τα χώ­ρου της. Οι τε­λευ­ταί­ες α­να­φο­ρές της πε­ρι­φέ­ρειας ό­τι ο δι­α­γω­νι­σμός προ­χω­ρά χω­ρίς πρό­βλη­μα εί­ναι α­να­λη­θείς, α­φού υ­πάρ­χουν σο­βα­ρά εμ­πό­δια και εν­στά­σεις, τό­σο σε ε­πί­πε­δο υ­πουρ­γεί­ου ό­σο και Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages