«Το δίλλημα είναι είτε νομιμοποιούμε αυτό το καθεστώς, είτε ψηφίζουμε για την ανατροπή του» - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Το δίλλημα είναι είτε νομιμοποιούμε αυτό το καθεστώς, είτε ψηφίζουμε για την ανατροπή του»

«Το δίλλημα είναι είτε νομιμοποιούμε αυτό το καθεστώς, είτε ψηφίζουμε για την ανατροπή του»

Share This
Οδ. Βουδούρης: ««Θα ανατρέψουμε το “Σύστημα Τατούλη-Φούχτελ” και θα γυρίσουμε σελίδα στην Πελοπόννησο»
Μή­νυ­μα νί­κης και α­να­τρο­πής στις ε­περ­χό­με­νες ε­κλο­γές έ­στει­λε α­πό την Κα­λα­μά­τα ο αν­τι­πρό­ε­δρος της Βου­λής και ε­πι­κε­φα­λής της Ε­πι­τρο­πής Προ­γράμ­μα­τος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιά­ννης Δρα­γα­σά­κης, ο οποίος ήταν κεν­τρι­κός ο­μι­λη­τής μα­ζί με τον Ο­δυσ­σέ­α Βου­δού­ρη, στην εκ­δή­λω­ση που ορ­γά­νω­σε η πα­ρά­τα­ξη «Πε­λο­πόν­νη­σος Πρώ­τα» με θέ­μα «Α­νά­πτυ­ξη και Πε­ρι­φέ­ρεια σε πε­ρί­ο­δο κρί­σης», στο κα­τά­με­στο με­γά­λο αμ­φι­θέ­α­τρο «Α­λεξ. Κου­μουν­δού­ρος» στο Δι­οι­κη­τή­ριο της πό­λης.
boudouris dioikitirio «Θα νι­κή­σου­με, θα α­να­τρέ­ψου­με το “Σύ­στη­μα Τα­τού­λη-Φού­χτελ” και θα γυ­ρί­σου­με σε­λί­δα στην Πε­λο­πόν­νη­σο, δί­δον­τας το σή­μα για την ρι­ζι­κή α­να­τρο­πή της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης ε­πί­θε­σης που δέ­χον­ται οι πο­λί­τες ό­λης της χώ­ρας» τό­νι­σε στην ο­μι­λί­α του ο υ­πο­ψή­φιος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Ο­δυσ­σέ­ας Βου­δού­ρης.Ο Γιά­ννης Δρα­γα­σά­κης έ­θε­σε το δίλ­λη­μα των ε­κλο­γών: «Το δίλ­λη­μα εί­ναι εί­τε νο­μι­μο­ποι­ού­με αυ­τό το κα­θε­στώς, εί­τε ψη­φί­ζου­με για την α­να­τρο­πή του. Α­πο­δε­χό­μα­στε με την ψή­φο μας τα τε­τε­λε­σμέ­να στη χώ­ρα και στην πε­ρι­φέ­ρεια, ή ψη­φί­ζου­με για έ­να ε­φαλ­τή­ριο νέ­ας πο­ρεί­ας και δη­μι­ουρ­γί­ας».Ο αν­τι­πρό­ε­δρος της Βου­λής α­νέ­λυ­σε τον κρί­σι­μο ρό­λο της Πε­ρι­φέ­ρειας για την α­ναγ­καί­α α­να­συγ­κρό­τη­ση της χώ­ρας, ε­πι­ση­μαί­νον­τας ό­τι η Πε­λο­πόν­νη­σος θα ευ­τυ­χή­σει να «έ­χει πρό­σω­πα που θα την υ­πη­ρε­τή­σουν, ό­πως τα στε­λέ­χη της πα­ρά­τα­ξης “Πε­λο­πόν­νη­σος Πρώ­τα” και τον ε­πι­κε­φα­λής της Ο­δυσ­σέ­α Βου­δού­ρη».
Στην εκ­δή­λω­ση μί­λη­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος, ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων τό­νι­σε ό­τι «η δι­οί­κη­ση Τα­τού­λη το μό­νο που έ­κα­νε ή­ταν να δη­μι­ουρ­γή­σει την “Τα­τού­λης ΑΕ” και να λει­τουρ­γή­σει ως Τα­λιμ­πάν του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού. Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη μνη­μο­νια­κή πο­λι­τι­κή βρή­κε τον α­πό­λυ­το εκ­φρα­στή της στη δι­οί­κη­ση Τα­τού­λη».Ο υ­πο­ψή­φιος αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος α­να­φέρ­θη­κε στον αυ­ταρ­χι­σμό, τον συγ­κεν­τρω­τι­σμό, την α­λα­ζο­νεί­α και την ι­δι­ο­τέ­λεια, με την ο­ποί­α πο­λι­τεύ­θη­κε η α­περ­χό­με­νη δι­οί­κη­ση, το­νί­ζον­τας ό­τι «σε μια πε­ρί­ο­δο αν­θρω­πι­στι­κής και οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης λει­τούρ­γη­σε πιο μνη­μο­νι­κά α­πό τους συν­τά­κτες των μνη­μο­νί­ων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages