Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Βουφράδος - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Βουφράδος

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Βουφράδος

Share This
Ξε­κι­νούν ά­με­σα οι ερ­γα­σί­ες για την βελ­τί­ω­ση της α­γρο­τι­κής ο­δο­ποι­ί­ας των πυ­ρό­πλη­κτων Το­πι­κών Κοι­νο­τή­των της Δ.Ε. Βου­φρά­δος, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού: 245.000 ευ­ρώ, με την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης που έ­γι­νε σή­με­ρα με­τα­ξύ του Δη­μάρ­χου Μεσ­σή­νης Στά­θη Α­να­στα­σό­που­λου και του α­να­δό­χου Η­λί­α Μέγ­γου. Η χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου προ­έρ­χε­ται α­πό το πρό­γραμ­μα «Α­γρο­τι­κή Α­νά­πτυ­ξη της Ελ­λά­δας 2007-2013». Το έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει τη βελ­τί­ω­ση των υ­φι­στά­με­νων α­γρο­τι­κών χω­μα­τό­δρο­μων των πυ­ρό­πλη­κτων το­πι­κών κοι­νο­τή­των Βλά­ση και Κουρ­τά­κι της Δ.Ε. Βου­φρά­δος με την κα­τα­σκευ­ή τε­χνι­κών έρ­γων α­πορ­ρο­ής ομ­βρί­ων, ε­πεν­δε­δυ­μέ­νες τά­φρους ο­δο­στρω­σί­α και ερ­γα­σί­ες α­σφαλ­τό­στρω­σης. Οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα ε­νώ σύμ­φω­να με το χρο­νο­δι­ά­γραμ­μα του έρ­γου θα ο­λο­κλη­ρω­θούν εν­τός του 2014. Το έρ­γο στο­χεύ­ει στη βελ­τί­ω­ση της προ­σβα­σι­μό­τη­τας , του βι­ο­τι­κού ε­πι­πέ­δου και στην ε­νί­σχυ­ση του α­γρο­τι­κού ει­σο­δή­μα­τος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages