Σαϊτοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί στην Εύα και στην Μεσσήνης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σαϊτοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί στην Εύα και στην Μεσσήνης

Σαϊτοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί στην Εύα και στην Μεσσήνης

Share This
Για μια α­κό­μα χρο­νιά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ο Σα­ϊ­το­πό­λε­μος στο Δή­μο Μεσ­σή­νης. Πρό­κει­ται για έ­να έ­θι­μο με ρί­ζες α­πό την ε­πα­νά­στα­ση του 1821, το ο­ποί­ο α­να­βι­ώ­νει κά­θε Κυ­ρια­κή του Πά­σχα. Στο Δή­μο Μεσ­σή­νης το έ­θι­μο α­να­βι­ώ­νει στην Εύ­α και στην πό­λη της Μεσ­σή­νης. Φέ­τος στην πό­λη της Μεσ­σή­νης υ­πάρ­χουν έ­ξι μπου­λού­κια που ε­τοι­μά­ζουν τις σα­ΐ­τες τους και τρί­α μπου­λού­κια στην πε­ρι­ο­χή της Εύ­ας. Συγ­κε­κρι­μέ­να, στην πό­λη της Μεσ­σή­νης έ­χου­με τα μπου­λού­κια: «ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ» με Κα­πε­τά­νιο τον Κων/νο Γε­ωρ­γού­λια, οι «ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΙ» με Κα­πε­τά­νιο τον ΤΑΚΗ ΓΕΡΟΥΛΑ, «ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ» με Κα­πε­τά­νιο τον ΜΙΛΤΟ ΛΟΥΚΑΚΟ, το Μπου­λού­κι του ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, το Μπου­λού­κι του ΜΑΚΗ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ και «ΤΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ» με Κα­πε­τά­νιο τον ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΠΑΡΗ.
Στην Εύ­α, έ­χου­με τα μπου­λού­κια του Ντί­νου Μπου­ρί­κα, του Λε­ω­νί­δα Χρι­στο­φι­λό­που­λου και του Πα­να­γι­ώ­τη Στα­θα­κό­που­λου. Ση­μει­ώ­νε­ται, ό­τι στην Εύ­α το έ­θι­μο συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό το εν­τυ­πω­σια­κό «Κά­ψι­μο του Ι­ού­δα». Το έ­θι­μο σύμ­φω­να με κά­ποι­ες μαρ­τυ­ρί­ες προ­ήλ­θε α­πό την χρη­σι­μο­ποί­η­σή των σα­ϊ­τών α­πό τους Έλ­λη­νες στον α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό πό­λε­μο του 1821, ως έ­να εί­δος εκ­φο­βι­σμού του ιπ­πι­κού των Τούρ­κων. Άλ­λες μαρ­τυ­ρί­ες μι­λούν για έ­θι­μο που ε­πι­βι­ώ­νει α­πό την αρ­χαι­ό­τη­τα και έ­χει να κά­νει με τον ερ­χο­μό της ά­νοι­ξης. Να υ­πεν­θυ­μί­σου­με ό­τι η εκ­δή­λω­ση του Σα­ϊ­το­πό­λε­μου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυ­ρια­κή του Πά­σχα στην Μεσ­σή­νη, στα Μπε­ζε­στέ­νια στις 6.30 το α­πό­γευ­μα και στην Εύ­α την Δευ­τέ­ρα του Πά­σχα, στο γή­πε­δο του χω­ριού στις 6.30 το α­πό­γευ­μα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages