Τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης προσέφεραν φορείς - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης προσέφεραν φορείς

Τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης προσέφεραν φορείς

Share This
Τρό­φι­μα στο Κοι­νω­νι­κό Παν­το­πω­λεί­ο του Δή­μου Μεσ­σή­νης προ­σέ­φε­ρε χθες η Ο­μο­σπον­δί­α Πο­λι­τι­στι­κών Συλ­λό­γων Δή­μου Μεσ­σή­νης μέ­σω του νε­ο­ε­κλε­γέν­τος Δ.Σ. α­παρ­τι­ζό­με­νου α­πό τον Πρό­ε­δρο Γρη­γό­ριο Δου­μερ­τζιά­νο, Γρη­γό­ριο Χρι­στό­που­λο Αν­τι­πρό­ε­δρο , το γραμ­μα­τέ­α Φώ­τη Πουρ­να­ρά και το μέ­λος Ε­λέ­νη Κου­ρά­κλη. Συγ­κε­κρι­μέ­να πα­ρα­δό­θη­καν μα­κα­ρό­νια , ό­σπρια, ρύ­ζι κα­θώς και εί­δη οι­κια­κής χρή­σε­ως τα ο­ποί­α προ­ο­ρί­ζον­ται για αν­θρώ­πους που έ­χουν α­νάγ­κη αυ­τές τις ά­γι­ες η­μέ­ρες. Η αν­τι­προ­σω­πεί­α του συλ­λό­γου ευ­χή­θη­κε σε ό­λους Κα­λό Πά­σχα κα­θώς και το χαρ­μό­συ­νο μή­νυ­μα της Α­να­στά­σε­ως να φέ­ρει υ­γεί­α και ευ­τυ­χί­α σε ό­λους τους αν­θρώ­πους.
Ε­πι­σή­μα­ναν ε­πί­σης ό­τι ο Σύλ­λο­γος θα συ­νε­χί­σει να δρα­στη­ρι­ο­ποι­εί­ται στο πλαί­σιο της προ­σφο­ράς στον συ­νάν­θρω­πο , συ­νε­χί­ζον­τας δυ­να­μι­κά κι­νή­σεις σαν και αυ­τή. Ε­πί­σης, το Πο­λι­τι­στι­κό Κέν­τρο Ερ­γα­ζο­μέ­νων και Συν­τα­ξι­ού­χων Ο.Τ.Ε. Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας σή­με­ρα Με­γά­λη Τε­τάρ­τη προ­σέ­φε­ρε στο Κοι­νω­νι­κό Παν­το­πω­λεί­ο του Δή­μου Μεσ­σή­νης 110 κι­λά μα­κα­ρό­νια. Πα­ρα­βρέ­θη­καν εκ μέ­ρους του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Ο.ΤΕ. ο πρό­ε­δρος κ. Μι­χά­λης Γι­αν­νί­τσας και ο Αν­τι­πρό­ε­δρος κ. Χρή­στος Γε­ωρ­γι­τσέ­ας.Στην πα­ρά­δο­ση πα­ρα­βρέ­θη­καν ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης κ. Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος και ο υ­πεύ­θυ­νος για το Κοι­νω­νι­κό Παν­το­πω­λεί­ο ο αν­τι­δή­μαρ­χος κ. Γε­ώρ­γιος Δα­βίλ­λας. Ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος χαι­ρέ­τι­σε θερ­μά την πρω­το­βου­λί­α των Συλ­λό­γων, δή­λω­σε δε πως τέ­τοι­ες κι­νή­σεις α­πο­κτούν ι­δι­αί­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα σε δύ­σκο­λες οι­κο­νο­μι­κές συγ­κυ­ρί­ες ό­πως η ση­με­ρι­νή. Τό­νι­σε τέ­λος πως θα βρί­σκε­ται αλ­λη­λέγ­γυ­ος σε πα­ρό­μοι­ες πρω­το­βου­λί­ες προ­σφο­ράς στον οι­κο­νο­μι­κά α­δύ­να­μο συ­νάν­θρω­πό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages