«Ανοικτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»: ο Κορδίας είναι μόνο η αρχή - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Ανοικτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»: ο Κορδίας είναι μόνο η αρχή

«Ανοικτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»: ο Κορδίας είναι μόνο η αρχή

Share This
Για ε­νο­χι­κή στά­ση, της δη­μο­τι­κής αρ­χής για το ζή­τη­μα των 48 στρεμ­μά­των στις Γου­λι­μί­δες, κά­νει λό­γο η α­να­κοί­νω­ση της δη­μο­τι­κής πα­ρά­τα­ξης «Α­νοι­κτός Δή­μος – Ε­νερ­γοί πο­λί­τες» που δεί­χνει τό­σο την α­πό­λυ­τη σύμ­πνοι­ά της με τις κυ­βερ­νη­τι­κές α­πο­φά­σεις, -α­κό­μα και ό­ταν αυ­τές αν­τι­στρα­τεύ­ον­ται το συμ­φέ­ρον της πό­λης- ό­σο και την αν­τί­λη­ψή της για το φλέ­γον θέ­μα της προ­ά­σπι­σης της δη­μό­σιας και δη­μο­τι­κής πε­ρι­ου­σί­ας α­πό την ε­πα­πει­λού­με­νη γε­νι­κή εκ­ποί­η­ση έ­ναν­τι πι­να­κί­ου φα­κής.Ε­πί­σης, ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι ο κορ­δί­ας εί­ναι μό­νο η αρ­χή και θα α­κο­λου­θή­σουν και νέ­ες εκ­ποι­ή­σεις δη­μό­σιας πε­ρι­ου­σί­ας.
Συγ­κε­κρι­μέ­να στην α­να­κοί­νω­σή της η δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη «Α­νοι­κτός Δή­μος – Ε­νερ­γοί πο­λί­τες» το­νί­ζει:
«Χθες 16/4/2014 , η «Ε­πι­τρο­πή κα­τοί­κων Κα­λα­μά­τας ε­νάν­τια στην πώ­λη­ση α­κι­νή­των α­πό το ΤΑΙΠΕΔ», μα­ζί με άλ­λους συμ­πο­λί­τες μας , έ­δω­σε το πα­ρόν στην συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Κα­λα­μά­τας. Τέ­θη­κε α­πό ό­λες τις αν­τι­πο­λι­τευ­ό­με­νες πα­ρα­τά­ξεις αί­τη­μα να συ­ζη­τη­θεί στο ση­με­ρι­νό συμ­βού­λιο, το ζή­τη­μα της πώ­λη­σης των 48 στρεμ­μά­των πα­ρα­λί­ας στους Γου­λι­μί­δες – Κορ­δί­α. Η πρό­τα­ση α­πορ­ρί­φθη­κε α­μέ­σως. Στη συ­νέ­χεια το ζή­τη­μα τέ­θη­κε σαν κα­τε­πεί­γον, και ό­πως προ­βλέ­πε­ται στον κα­νο­νι­σμό, έ­γι­νε ο­νο­μα­στι­κή ψη­φο­φο­ρί­α. Σύσ­σω­μη η πα­ρά­τα­ξη του α­περ­χό­με­νου Δη­μάρ­χου κ. Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα , πλην κά­ποι­ων α­πόν­των, ψή­φι­σε ΚΑΤΑ του να συ­ζη­τη­θεί η πρό­τα­ση.
Η εύ­γλωτ­τη και ε­νο­χι­κή αυ­τή στά­ση, δεί­χνει τό­σο την α­πό­λυ­τη σύμ­πνοι­α της α­περ­χό­με­νης δη­μο­τι­κής αρ­χής με τις κυ­βερ­νη­τι­κές α­πο­φά­σεις, -α­κό­μα και ό­ταν αυ­τές αν­τι­στρα­τεύ­ον­ται το συμ­φέ­ρον της πό­λης- ό­σο και την αν­τί­λη­ψή της για το φλέ­γον θέ­μα της προ­ά­σπι­σης της δη­μό­σιας και δη­μο­τι­κής πε­ρι­ου­σί­ας α­πό την ε­πα­πει­λού­με­νη γε­νι­κή εκ­ποί­η­ση έ­ναν­τι πι­να­κί­ου φα­κής. Και μά­λι­στα σε μια στιγ­μή που φαί­νε­ται ό­τι ο Κορ­δί­ας εί­ναι μό­νο η αρ­χή. Πι­θα­νό­τα­τα α­κο­λου­θούν οι χώ­ροι ι­δι­ο­κτη­σί­ας ΓΑΙΑΟΣΕ στο κέν­τρο της πό­λης, οι ο­ποί­οι -με άρ­θρο του πρό­σφα­τα ψη­φι­σμέ­νου πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου- έ­χουν ή­δη προι­κι­σθεί με συν­τε­λε­στή δό­μη­σης ί­σο με των γει­το­νι­κών α­στι­κών α­κι­νή­των, προ­φα­νώς ε­πει­δή η ε­πί­κει­ται εκ­ποί­η­σή τους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages