Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου στο Κακοπέτρι - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου στο Κακοπέτρι

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου στο Κακοπέτρι

Share This
kakopetriΞε­κί­νη­σαν οι ερ­γα­σί­ες για την βελ­τί­ω­ση του δρό­μου α­πό το Κα­κο­πέ­τρι έ­ως δι­α­σταύ­ρω­ση ο­δού Βα­λύ­ρας – Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 455.000 € , με τη δι­α­μόρ­φω­ση του κα­τα­στρώ­μα­τος της ο­δού με greider, προ­κει­μέ­νου να  ξε­κι­νή­σει η  κα­τα­σκευ­ή ε­πεν­δε­δυ­μέ­νης τά­φρου, η ο­δο­στρω­σί­α και τέ­λος η α­σφαλ­τό­στρω­ση.
Το έρ­γο θα υ­λο­ποι­η­θεί για μή­κος 3 πε­ρί­που χι­λι­ο­μέ­τρων και θα βελ­τι­ώ­σει την προ­σβα­σι­μό­τη­τα προς Ι. Μο­νή Βουλ­κά­νου σε συν­δυα­σμό με το έρ­γο της βελ­τί­ω­σης α­πό 7η Ε­παρ­χια­κή ο­δό προς τη μο­νή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages