Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες

Share This
Εν­τά­χθη­κε στο Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων με α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων κ. Χρυ­σο­χοί­δη, κα­τό­πιν και σύμ­φω­νης γνώ­μης του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου κ. Τα­τού­λη, το έρ­γο: «Α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών στο ο­δι­κό δί­κτυ­ο του Δή­μου Μεσ­σή­νης» με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 300.000,00 €.
Η χρη­μα­το­δό­τη­ση αυ­τή εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα μιας προ­σπά­θειας α­πο­κα­τά­στα­σης των ζη­μι­ών στην α­γρο­τι­κή κυ­ρί­ων ο­δο­ποι­ί­α, ό­που και εμ­φα­νί­ζον­ται οι πε­ρισ­σό­τε­ρες κα­τα­στρο­φές ε­ξαι­τί­ας κυ­ρί­ως των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Η δη­μο­τι­κή αρ­χή εί­χε ζη­τή­σει εγ­γρά­φως την χρη­μα­το­δό­τη­ση α­μέ­σως με­τά τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να του πε­ρα­σμέ­νου Νο­εμ­βρί­ου και την πα­ρού­σα φά­ση δρο­μο­λο­γού­με την υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου, συν­τάσ­σον­τας τη σχε­τι­κή με­λέ­τη.Θα προ­βλε­φθούν έρ­γα συν­τή­ρη­σης των α­γρο­τι­κών ο­δών, τά­φρων, κα­τα­σκευ­ή τε­χνι­κών έρ­γων για την δι­ευ­θέ­τη­ση της  α­πορ­ρο­ής των ομ­βρί­ων υ­δά­των και α­σφαλ­το­στρώ­σεις σε δι­ά­φο­ρες πε­ρι­ο­χές του Δή­μου.Έ­χει υ­πο­βλη­θεί αν­τί­στοι­χο υ­πό­μνη­μα στον Υ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών και ελ­πί­ζου­με ό­τι θα έ­χου­με και α­πό ε­κεί μια χρη­μα­το­δό­τη­ση για την αν­τι­με­τώ­πι­ση του συ­νό­λου των προ­βλη­μά­των.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages