Εγκατάσταση 15 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Εγκατάσταση 15 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Εγκατάσταση 15 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Share This
Έ­να α­κό­μη ου­σι­α­στι­κό και ση­μαν­τι­κό έρ­γο ξε­κί­νη­σε σή­με­ρα στο Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας στο πλαί­σιο της ε­νερ­γεια­κής και η­λε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κής α­να­βάθ­μι­σης που υ­λο­ποι­εί­ται τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια σ’ αυ­τό. Ει­δι­κό­τε­ρα ξε­κί­νη­σαν σή­με­ρα οι ερ­γα­σί­ες για την εγ­κα­τά­στα­ση δε­κα­πέν­τε (15) κεν­τρι­κών κλι­μα­τι­στι­κών μο­νά­δων πλη­ρών (ψυ­χρού και θερ­μού στοι­χεί­ου) συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 380.000€. Πρό­κει­ται για έρ­γο που εί­χε εν­τα­χθεί μέ­σα στο 2013 στο ΠΕΠ Πε­λο­πον­νή­σου, «έ­τρε­ξε» τους προ­η­γού­με­νους μή­νες η προ­βλε­πό­με­νη δι­ε­θνής δι­α­γω­νι­στι­κή δι­α­δι­κα­σί­α και σή­με­ρα η μει­ο­δό­τρια α­νά­δο­χος ε­ται­ρί­α «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» ξε­κί­νη­σε τις ερ­γα­σί­ες υ­λο­ποί­η­σης.
Το έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει την εξ ο­λο­κλή­ρου αν­τι­κα­τά­στα­ση με­γά­λου μέ­ρους των υ­φι­στά­με­νων κλι­μα­τι­στι­κών μο­νά­δων, κυ­ρί­ως αυ­τών που εί­ναι ε­κτε­θει­μέ­νες σε αί­θριους χώ­ρους και αυ­τών που ε­ξυ­πη­ρε­τούν νευ­ραλ­γι­κά τμή­μα­τα του Νο­σο­κο­μεί­ου και λει­τουρ­γούν α­πό της κτή­σε­ως του Νο­σο­κο­μεί­ου (15 έ­τη) . Η α­νάγ­κη της αν­τι­κα­τά­στα­σης προ­έ­κυ­ψε έ­νε­κα της πο­λύ­χρο­νης και συ­νε­χούς λει­τουρ­γί­ας αυ­τών και υ­λο­ποι­εί­ται με την εγ­κα­τά­στα­ση νέ­ων τε­χνο­λο­γι­κά ε­ξε­λιγ­μέ­νων και ε­νερ­γεια­κά α­πο­δο­τι­κό­τε­ρων έ­τσι ώ­στε μέ­σω του έρ­γου αυ­τού να δι­α­σφα­λι­στεί η δι­α­θε­σι­μό­τη­τα και η ε­πάρ­κεια αυ­τών των υ­πο­δο­μών, με ταυ­τό­χρο­νη α­να­βάθ­μι­ση των υ­πη­ρε­σι­ών και ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πό­ρων. Το έρ­γο προ­βλέ­πε­ται σύμ­φω­να με την σύμ­βα­ση να έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι τις 27/5/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages