ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΛΕΥΡΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΛΕΥΡΑΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΛΕΥΡΑΣ

Share This
ALEURAS106Με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α και με τη συμ­με­το­χή αρ­κε­τών κτη­νο­τρό­φων, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πα­ρα­σκευ­ή στο Με­λι­γα­λά μια εν­δι­α­φέ­ρου­σα η­με­ρί­δα που συν­δι­ορ­γά­νω­σαν η Π.Ε Μεσ­ση­νί­ας και το ΓΕ­ΩΤ.Ε.Ε. Πε­λο­πον­νή­σου.Την η­με­ρί­δα ά­νοι­ξε με την ο­μι­λί­α του ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς, ο ο­ποί­ος α­να­φέρ­θη­κε στα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζει η κτη­νο­τρο­φί­α στην πε­ρι­ο­χή μας, αλ­λά και τις και­νούρ­γι­ες προ­ο­πτι­κές που δί­νουν την δυ­να­τό­τη­τα α­νά­πτυ­ξης της υ­παί­θρου μέ­σα α­πό την κτη­νο­τρο­φί­α. Τό­νι­σε δε ό­τι στην ι­δι­αί­τε­ρη αυ­τή οι­κο­νο­μι­κή συγ­κυ­ρί­α, στην ο­ποί­α βρι­σκό­μα­στε, α­νά­πτυ­ξη χω­ρίς την συμ­με­το­χή της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­ξει. Α­να­φέρ­θη­κε ε­πί­σης στο ό­τι η χώ­ρα μας έ­χει την δυ­να­τό­τη­τα να ε­ξα­σφα­λί­σει ε­πι­σι­τι­στι­κή αυ­τάρ­κεια, αν­τι­στρέ­φον­τας τη συρ­ρί­κνω­ση της πα­ρου­σί­ας εγ­χώ­ρι­ων κτη­νο­τρο­φι­κών προ­ϊ­όν­των στην ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά. Ε­πί­σης ε­πε­σή­μα­νε την δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρά­γου­με αν­τα­γω­νι­στι­κά ,ποι­ο­τι­κά κτη­νο­τρο­φι­κά προ­ϊ­όν­τα, για την κά­λυ­ψη κα­τα­να­λω­τι­κών α­ναγ­κών και των τά­σε­ων των δι­ε­θνών α­γο­ρών.
Ε­πι­πλέ­ον ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης τό­νι­σε ό­τι στην Ά­νω Μεσ­ση­νί­α η κτη­νο­τρο­φί­α έ­χει τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να α­να­πτυ­χθεί δυ­να­μι­κά (ει­δι­κό­τε­ρα η αι­γο­προ­βα­το­τρο­φί­α), α­ξι­ο­ποι­ών­τας τους η­μι­ο­ρει­νούς και ο­ρει­νούς όγ­κους της πε­ρι­ο­χής.
Για να ε­πι­τευ­χθεί ό­μως αυ­τό χρει­ά­ζον­ται:
1.Σύ­χρο­νες υ­πο­δο­μές (Α­γρο­τι­κή α­δο­ποι­ί­α , νε­ρό, η­λε­κτρι­σμός)
2.Πά­τα­ξη της στρε­βλής λει­τουρ­γί­ας της α­γο­ράς (ελ­λη­νο­ποι­ή­σεις , πα­ρά­νο­μες ε­τι­κέ­τες), μέ­σα α­πό τις ο­μά­δες πα­ρα­γω­γών και την συμ­βο­λαια­κή γε­ωρ­γί­α κα­θώς και με   αυ­στη­ρούς ε­λέγ­χους στην α­γο­ρά
3.Κα­θο­ρι­σμός χρή­σης γης
4.Α­ξι­ο­ποί­η­ση των χρη­μα­το­δο­τι­κών ερ­γα­λεί­ων (Σχέ­δια βελ­τί­ω­σης, Α­να­πτυ­ξια­κός Νό­μος )
5.Χο­ρή­γη­ση χα­μη­λό­το­κων δα­νεί­ων , ό­πως συμ­βαί­νει στους υ­πό­λοι­πους συ­να­δέλ­φους α­γρό­τες στη Ε.Ε
6.Κα­θι­έ­ρω­ση των  κτη­νο­τρο­φι­κών ζω­νών στην  ε­κτα­τι­κή κτη­νο­τρο­φί­α και του κτη­νο­τρο­φι­κού πάρ­κου στην εν­τα­τι­κή μορ­φή.
Α­κο­λού­θη­σαν οι  ει­ση­γή­σεις α­πό ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες και στη συ­νέ­χεια α­να­πτύ­χθη­κε έ­νας γό­νι­μος δι­ά­λο­γος, με τους κτη­νο­τρό­φους να θέ­τουν τα με­γά­λα δι­α­χρο­νι­κά προ­βλή­μα­τα που α­πα­σχο­λούν τον κλά­δο τους.
Τέ­λος ο κ. Α­λευ­ράς τό­νι­σε ό­τι στό­χος της Πε­ρι­φέ­ρειας εί­ναι να δη­μι­ουρ­γη­θούν 1-2 κτη­νο­τρο­φι­κά πάρ­κα «πρό­τυ­πα»σε κά­θε Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα, που θα συμ­βά­λουν στον εκ­συγ­χρο­νι­σμό των εκ­με­ταλ­λεύ­σε­ων και  θα βο­η­θή­σουν να συγ­κρα­τή­σουν τους νέ­ους μας στην ύ­παι­θρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages