Την Καλλιρρόη επισκέφθηκε ο Γ. Μανώλης και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το ζήτημα των σκουπιδιών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Την Καλλιρρόη επισκέφθηκε ο Γ. Μανώλης και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το ζήτημα των σκουπιδιών

Την Καλλιρρόη επισκέφθηκε ο Γ. Μανώλης και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το ζήτημα των σκουπιδιών

Share This
Στην Μεσ­ση­νί­α βρέ­θη­κε την 25η Μαρ­τί­ου ο ε­πι­κε­φα­λής της Πε­λο­πον­νη­σια­κής Έ­νω­σης Γιά­ννης Μα­νώ­λης. Ο κ. Μα­νώ­λης το πρω­ί πα­ρα­κο­λού­θη­σε την μα­θη­τι­κή πα­ρέ­λα­ση στο Με­λι­γα­λά, ό­που πα­ρέ­μει­νε και συ­νο­μί­λη­σε με το Δή­μαρ­χο Οι­χα­λί­ας Φί­λιπ­πο Μπά­μη και αι­ρε­τούς άρ­χον­τες της πρω­το­βάθ­μιας αυ­το­δι­οί­κη­σης, αλ­λά και με ό­λους τους υ­πο­ψη­φί­ους δη­μάρ­χους στις ε­πι­κεί­με­νες ε­κλο­γές του Μα­ϊ­ου. Στη συ­νέ­χεια συ­νο­δευ­ό­με­νος α­πό τον πε­ρι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο Μεσ­ση­νί­ας και υ­πο­ψή­φιο δή­μαρ­χο Οι­χα­λί­ας Σω­τή­ρη Πα­να­γι­ω­τό­που­λο, αλ­λά και άλ­λους αι­ρε­τούς της πε­ρι­ο­χής, με­τέ­βη στην Καλ­λιρ­ρό­η Οι­χα­λί­ας και πραγ­μα­το­ποί­η­σε αυ­το­ψί­α στο χώ­ρο που προ­ο­ρί­ζε­ται για την κα­τα­σκευ­ή του ερ­γο­στα­σί­ου δι­α­χεί­ρι­σης α­πορ­ριμ­μά­των. Δι­α­πί­στω­σε την πλή­ρη α­στο­χί­α της ε­πι­λο­γής του, α­φού βλά­πτει σο­βα­ρά το το­πι­κό πε­ρι­βάλ­λον και τους φυ­σι­κούς και πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κούς πό­ρους της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής, αλ­λά πρω­τί­στως εγ­κυ­μο­νεί σο­βα­ρούς κιν­δύ­νους και για το υ­δά­τι­νο δυ­να­μι­κό του δή­μου.
Στην συ­νέ­χεια, ο Γιά­ννης Μα­νώ­λης ε­πι­σκέ­φθη­κε και το χω­ριό της Καλ­λιρ­ρό­ης, ό­που α­πό κα­φε­νεί­ο σε κα­φε­νεί­ο συ­νο­μί­λη­σε με τους κα­τοί­κους και δε­σμεύ­τη­κε ό­τι αν κερ­δί­σει τις πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές “δεν θα γί­νει τί­πο­τα την ε­πό­με­νη η­μέ­ρα, χω­ρίς αυ­τούς”. Ό­σον α­φο­ρά στην δι­α­χεί­ρι­ση των σκου­πι­δι­ών της Πε­λο­πον­νή­σου, αλ­λά και για το πρό­βλη­μα που προ­κύ­πτει για την Μεσ­ση­νί­α, ο Γ. Μα­νώ­λης – με­τά την αυ­το­ψί­α που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στην Καλ­λιρ­ρό­η – ε­πα­νέ­λα­βε:
“Για το δι­α­γω­νι­σμό των σκου­πι­δι­ών έ­χω δε­σμευ­τεί ό­τι θα ε­πα­νε­ξε­τα­στεί α­πό ε­μάς, την ε­πό­με­νη μέ­ρα. Έ­χω δει με­λέ­τη που α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι εί­ναι ζη­μι­ο­γό­να για την Πε­λο­πόν­νη­σο η λύ­ση αυ­τή, οι­κο­νο­μι­κά και πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά. Πρέ­πει να ε­πα­νε­ξε­τα­στεί α­πό την αρ­χή αυ­τή η σύμ­βα­ση. Δεν μπο­ρεί να α­πο­φα­σί­ζε­ται στην Α­θή­να αυ­τή η σύμ­βα­ση, χω­ρίς να συ­ζη­τεί­ται ου­σι­α­στι­κά -πα­ρά μό­νο αρ­χι­κά και στο πό­δι- στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο. Υ­πάρ­χει πρό­βλη­μα για την Πε­λο­πόν­νη­σο και για την Καλ­λιρ­ρό­η Μεσ­ση­νί­ας, ό­πως εί­δα με τα μά­τια μου κα­τά την αυ­το­ψί­α που έ­κα­να.E­πα­νε­ξέ­τα­ση ση­μαί­νει να τα ε­ξε­τά­σου­με ό­λα αυ­τά -και ε­άν χρεια­στεί- θα α­κυ­ρω­θεί ο δι­α­γω­νι­σμός. Ε­ξαρ­τά­ται α­πό ε­μάς. Για­τί κά­ποι­οι φρον­τί­ζουν να μην ε­ξαρ­τά­ται τί­πο­τα α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια, αλ­λά να ε­ξαρ­τά­ται α­πό αλ­λού και να παίρ­νον­ται αλ­λού οι α­πο­φά­σεις. Για ε­μάς α­πο­φά­σεις θα παίρ­νον­ται μό­νο στην Πε­ρι­φέ­ρεια, με βά­ση το συμ­φέ­ρον του λα­ού της Πε­λο­πον­νή­σου, ό­χι με βά­ση άλ­λα συμ­φέ­ρον­τα, τι ε­ξυ­πη­ρε­τεί και ποι­ους ε­ξυ­πη­ρε­τεί μί­α σύμ­βα­ση και τι κερ­δί­ζουν οι­κο­νο­μι­κά α­πό αυ­τή τη σύμ­βα­ση. Κα­θα­ρά και ξά­στε­ρα. Γι’ αυ­τό και λέ­με “με κα­θα­ρά χέ­ρια”. Το προ­σκλη­τή­ριο α­φο­ρά ό­λο τον κό­σμο, ε­φ’ ό­σον συμ­φω­νεί σε αυ­τό. Τα πάν­τα στο φως. Μό­νο με δι­α­φά­νεια, τί­πο­τα κρυ­φό. ΜΠΡΟΣΤΑ στους Πο­λί­τες, ΜΑΖΙ με τους Πο­λί­τες! Αυ­τό το εγ­γυ­ό­μα­στε για την ε­πό­με­νη μέ­ρα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages