Η Α ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η Α ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Η Α ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Share This


parelasi kalamata20 Η  κυ­βέρ­νη­ση με  τον  αυ­ταρ­χι­σμό της βε­βή­λω­σα την  ε­πέ­τει­ο της  25ης Μαρ­τί­ου κα­ταγ­γέλ­λει ο Πε­τρά­κος.Μι­κρο­ε­πει­σό­δια δη­μι­ουρ­γή­θη­καν ό­ταν με­τά την πα­ρέ­λα­ση στην Κα­λα­μά­τα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε δι­α­δή­λω­ση η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσ­ση­νί­ας για την α­πό­λυ­ση κα­θη­γη­τών. Φυσικά το κλίμα παραμένει αρνητικό στην περιοχή μετά την παρέλαση των εκπαιδευτικών και πολιτικών φορέων στο κέντρο της πόλης δημιουργώντας αρνητικά σχόλια στους πολίτες αλλά και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής μας...
parelasi kalamata21Έν­το­νη ή­ταν η πα­ρου­σί­α α­στυ­νο­μι­κών οι ο­ποί­οι πε­ρι­φρού­ρη­σαν το χώ­ρο με τους ε­πι­σή­μους.
Στην δι­α­δή­λω­ση συμ­με­τεί­χε και ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος ο ο­ποί­ος σε δή­λω­ση του α­να­φέ­ρει:
parelasi kalamata19«Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση των  πα­ρά­νο­μων α­πο­λύ­σε­ων ε­πι­χεί­ρη­σε με  την  βο­ή­θεια των ΜΑΤ να  εμ­πο­δί­σει την  ει­ρη­νι­κή δι­α­μαρ­τυ­ρί­α-πο­ρεί­α της  ΕΛΜΕ  Μεσ­ση­νί­ας με­τά την  λή­ξη της  πα­ρέ­λα­σης στην  Κα­λα­μά­τα. Δεν  τα  κα­τά­φε­ρε ό­μως για­τί η α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και  η  ε­πι­μο­νή των εκ­παι­δευ­τι­κών και  ό­λων των  δι­α­δη­λω­τών νί­κη­σε τον  αυ­ταρ­χι­σμό και την πα­ρά­νο­μη α­πα­γό­ρευ­ση που  προ­σπά­θη­σε να  ε­πι­βά­λει η  συγ­κυ­βέρ­νη­ση με  τα ΜΑΤ. Να  εί­ναι βέ­βαι­ος ο κ. Σα­μα­ράς ό­τι η  ώ­ρα που  ο  λα­ός θα  α­να­τρέ­ψει με  τον  α­γώ­να και  τη  ψή­φο του  την  κυ­βέρ­νη­ση του  και  την  τυ­ραν­νί­α των δα­νει­στών πλη­σιά­ζει, ό­σο αυ­ταρ­χι­σμό και  πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση και  να  ε­πι­στρα­τεύ­σει .Οι πα­ρα­νό­μως α­πο­λυ­μέ­νοι θα  ξα­να­γυ­ρί­σουν στις  δου­λει­ές τους.Εί­ναι ό­μως ντρο­πή να βε­βη­λώ­νουν την  ι­στο­ρι­κή ό­μως ε­πέ­τει­ο της  έ­ναρ­ξης της  Ε­πα­νά­στα­σης του 1821»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages