Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ομάδας εκβιαστών στην Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ομάδας εκβιαστών στην Μεσσηνία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ομάδας εκβιαστών στην Μεσσηνία

Share This
Έ­χουν συλ­λη­φθεί 6 ά­το­μα και αναμένονται ανακοινώσεις...Α­πό τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώ­ρες σή­με­ρα βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη με­γά­λη α­στυ­νο­μι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση της Δι­εύ­θυν­σης Α­σφα­λεί­ας Ατ­τι­κής στην Κα­λα­μά­τα για την ε­ξάρ­θρω­ση ο­μά­δας εκ­βια­στών που δρα­στη­ρι­ο­ποι­εί­το στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή της Μεσ­ση­νί­ας. Μέ­χρι στιγ­μής έ­χουν συλ­λη­φθεί 6 ά­το­μα. Οι έ­ρευ­νες α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θούν σή­με­ρα το βρά­δυ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages