Με αποφάσεις του Δημάρχου Μεσσήνης Σ. Αναστασόπουλου, τοποθετηθήκαν οι επιλεγέντες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιo - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Με αποφάσεις του Δημάρχου Μεσσήνης Σ. Αναστασόπουλου, τοποθετηθήκαν οι επιλεγέντες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιo

Με αποφάσεις του Δημάρχου Μεσσήνης Σ. Αναστασόπουλου, τοποθετηθήκαν οι επιλεγέντες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιo

Share This
dimarxio messinisΜε α­πο­φά­σεις του Δη­μάρ­χου Μεσ­σή­νης Στά­θη Α­να­στα­σό­που­λου, το­πο­θε­τη­θή­καν οι ε­πι­λε­γέν­τες α­πό το Υ­πη­ρε­σια­κό Συμ­βού­λιο υ­πάλ­λη­λοι Ο­ΤΑ Ν. Μεσ­ση­νί­ας, προ­ϊ­στά­με­νοι των ορ­γα­νι­κών μο­νά­δων, ε­πι­πέ­δου Δι­εύ­θυν­σης και προ­ϊ­στά­με­νοι των ορ­γα­νι­κών μο­νά­δων, ε­πι­πέ­δου Τμη­μά­των.
Ο Δή­μαρ­χος ευ­χή­θη­κε στους ε­πι­λε­γέν­τες κα­λή ε­πι­τυ­χί­α στα νέ­α τους κα­θή­κον­τα, εκ­φρά­ζον­τας πα­ράλ­λη­λα τη σι­γου­ριά του πως με τις γνώ­σεις, την εμ­πει­ρί­α και τη δι­ά­θε­ση για προ­σφο­ρά στον πο­λί­τη θα αν­τα­πο­κρι­θούν στις αρ­μο­δι­ό­τη­τες που τους α­να­τί­θεν­ται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages