Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της απελευθέρωσης της Καλαμάτας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της απελευθέρωσης της Καλαμάτας

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της απελευθέρωσης της Καλαμάτας

Share This
Με λαμ­πρό­τη­τα γι­όρ­τα­σε σή­με­ρα η Κα­λα­μά­τα την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της α­πό τον τουρ­κι­κό ζυ­γό στις 23 Μαρ­τί­ου 1821.Την κυ­βέρ­νη­ση στις εκ­δη­λώ­σεις εκ­προ­σώ­πη­σε ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πλη­θυ­σμού και Κοι­νω­νι­κής Συ­νο­χής Άγ­γε­λος Συ­ρί­γος, την Βου­λή των Ελ­λή­νων ο βου­λευ­τής Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λος και πα­ρα­βρέ­θη­καν ο βου­λευ­τής Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της, η           Γε­νι­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λον­τος Νάν­τια Γι­αν­να­κο­πού­λου, οι Ευ­ρω­βου­λευ­τές του ΛΑ­ΟΣ Νί­κος Σα­λα­βρά­κος και της ΝΔ Ρό­δη κρά­τσα, Ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης, ο Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας, δή­μαρ­χοι του νο­μού και αρ­κε­τός κό­σμος.
anaparastasi kalamatas2014 1Οι εκ­δη­λώ­σεις ξε­κί­νη­σαν στις  15.20 με τον  τερ­μα­τι­σμό του ∆ρό­μου Θυ­σί­ας ε­νώ στις 15.30  α­φί­χθη .  στην Πλα­τεί­α 23ης Μαρ­τί­ου, ο σκυ­τα­λο­δρό­μος που με­τέ­φε­ρε την Ι­ε­ρή Φλό­γα α­πό την Ι. Μο­νή Βε­λα­νι­διάς κα­θώς και  η Ση­μαί­α της Ε­πα­νά­στα­σης. Στις 15.40 έ­γι­νε η  δο­ξο­λο­γί­α στον ι­στο­ρι­κό Ι­ε­ρό Να­ό των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων, προ­ε­ξάρ­χον­τος του Σε­βα­σμι­ό­τα­του Μη­τρο­πο­λί­του Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου. Α­μέ­σως με­τά τε­λέ­στη­κε Τρι­σά­γιο στη μνή­μη των Η­ρώ­ων του ’­21.Ε­νώ τον Πα­νη­γυ­ρι­κό της η­μέ­ρας εκ­φώ­νη­σε ο  Α­θα­νά­σιος Χρή­στου, ε­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τής Νε­ό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ι­στο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πε­λο­πον­νή­σου. Α­κο­λού­θη­σε το προ­σκλη­τή­ριο ο­πλαρ­χη­γών που συμ­με­τεί­χαν στην έ­ναρ­ξη του Ι­ε­ρού Α­γώ­να την 23η Μαρ­τί­ου 1821 στην Κα­λα­μά­τα. Στις  16.20 ξε­κί­νη­σε η α­να­πα­ρά­στα­ση της κα­τά­λη­ψης της Κα­λα­μά­τας. Συμ­με­τεί­χαν: Λύ­κει­ο Ελ­λη­νί­δων Κα­λα­μά­τας, Μορ­φω­τι­κός Σύλ­λο­γος Μεσ­ση­νί­ας, Κέν­τρο Λα­ο­γρα­φι­κών Με­λε­τών Κα­λα­μά­τας, Σύλ­λο­γος Α­θλη­τι­κού Χο­ρού «Ξε­νί­α», Σύλ­λο­γος Νε­δου­σαί­ων Κα­λα­μά­τας, Χο­ρευ­τι­κός Ό­μι­λος «Λεύ­κιπ­πος», Σύλ­λο­γος «Ελ­λη­νο­μνή­μο­νες», Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Αγ. Τριά­δας «Αρ­γώ», Χο­ρευ­τι­κός Εκ­πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Οι Αμ­φι­είς», Σύλ­λο­γος Γυ­ναι­κών Σπερ­χο­γεί­ας «Η Α­γί­α Κυ­ρια­κή», Σώ­μα Ελ­λη­νι­κού Ο­δη­γι­σμού, Τμή­μα Πα­ρα­δο­σια­κής Μου­σι­κής ∆η­μο­τι­κού Ω­δεί­ου Κα­λα­μά­τας, Ιπ­πι­κός Ό­μι­λος Κα­λα­μά­τας, Λα­ο­γρα­φι­κός Ό­μι­λος Χώ­ρας. A­φη­γη­τής: ∆η­μή­τρης H­λι­ό­που­λος.
anaparastasi kalamatas2014anaparastasi kalamatas2014 2anaparastasi kalamatas2014 3anaparastasi kalamatas2014 4anaparastasi kalamatas2014 5anaparastasi kalamatas2014 6anaparastasi kalamatas2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages