Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: Για το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τα φωτοβολταϊκά. - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: Για το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τα φωτοβολταϊκά.

Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: Για το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τα φωτοβολταϊκά.

Share This
«Στη­ρί­ζου­με τις αν­τι­δρά­σεις των δε­κά­δων χι­λιά­δων μι­κρο­με­σαί­ων ι­δι­ο­κτη­τών φω­το­βολ­τα­ϊ­κών που κα­τα­στρέ­φον­ται α­πό το σχέ­διο νό­μου που προ­ω­θεί η συγ­κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ. Με αυ­τό το νο­μο­σχέ­διο προ­βλέ­πε­ται «κού­ρε­μα» στις εγ­γυ­η­μέ­νες τι­μές φω­το­βολ­τα­ϊ­κών κα­τά 30%, βγά­ζον­τας έ­τσι α­πό τη μέ­ση τους μι­κρούς και ε­νι­σχύ­ον­τας την συγ­κέν­τρω­ση φω­το­βολ­τα­ϊ­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων και τε­ρά­στι­ων πα­ρα­γω­γι­κών ε­κτά­σε­ων.» Το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή της η Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση Πε­λο­πον­νή­σου, για το σχέ­διο νό­μου της κυ­βέρ­νη­σης για τα φω­το­βολ­τα­ϊ­κά
Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης α­να­κοί­νω­ση της Λα­ϊ­κής Συ­σπεί­ρω­σης Πε­λο­πον­νή­σου:
«Στη­ρί­ζου­με τις αν­τι­δρά­σεις των δε­κά­δων χι­λιά­δων μι­κρο­με­σαί­ων ι­δι­ο­κτη­τών φω­το­βολ­τα­ϊ­κών (στέ­γης και α­γρο­τι­κών) που κα­τα­στρέ­φον­ται α­πό το σχέ­διο νό­μου που προ­ω­θεί η συγ­κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ. Με αυ­τό το νο­μο­σχέ­διο προ­βλέ­πε­ται «κού­ρε­μα» στις εγ­γυ­η­μέ­νες τι­μές φω­το­βολ­τα­ϊ­κών κα­τά 30%, βγά­ζον­τας έ­τσι α­πό τη μέ­ση τους μι­κρούς και ε­νι­σχύ­ον­τας την συγ­κέν­τρω­ση φω­το­βολ­τα­ϊ­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων και τε­ρά­στι­ων πα­ρα­γω­γι­κών ε­κτά­σε­ων.
Α­φού πρώ­τα έ­κλει­σαν στο “μαν­τρί” 100δες, νέ­ους κυ­ρί­ως α­γρό­τες, τά­ζον­τας τους “πρά­σι­νη α­νά­πτυ­ξη” και εγ­γυ­η­μέ­να ει­σο­δή­μα­τα, α­φού τους έ­σπρω­ξαν στις τρά­πε­ζες και στους το­κο­γλύ­φους, α­φού ά­φη­σαν α­καλ­λι­έρ­γη­τα χι­λιά­δες στρέμ­μα­τα πα­ρα­γω­γι­κής γης α­να­ζη­τών­τας έ­να καλ­λί­τε­ρο ει­σό­δη­μα έρ­χον­ται τώ­ρα και σπά­νε τα συμ­βό­λαι­α παίρ­νον­τάς τους και τα φω­το­βολ­τα­ϊ­κά και τη γη τους.
Θύ­μα­τα έ­πε­σαν και χι­λιά­δες ι­δι­ο­κτή­τες φω­το­βολ­τα­ϊ­κών στέ­γης που αν­τί να γλι­τώ­σουν τον λο­γα­ρια­σμό της ΔΕ­Η θα κιν­δυ­νέ­ψουν να τους πά­ρουν και το σπί­τι. Α­πό την άλ­λη τα μο­νο­πώ­λια του κλά­δου και οι τρα­πε­ζί­τες τύ­που Σά­λας θα μεί­νουν α­λώ­βη­τοι, συγ­κεν­τρώ­νον­τας μά­λι­στα για έ­να κομ­μά­τι ψω­μί φω­το­βολ­τα­ϊ­κά και γη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages