Συγκροτείται επιτροπή σχετικά για την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Συγκροτείται επιτροπή σχετικά για την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας

Συγκροτείται επιτροπή σχετικά για την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας

Share This
Πα­ραγ­γε­λί­α να συγ­κρο­τη­θεί ε­πι­τρο­πή, σύμ­φω­να με το Νό­μο, προ­κει­μέ­νου να ει­ση­γη­θεί σχε­τι­κά με τον κα­τάλ­λη­λο χώ­ρο για την προ­σω­ρι­νή στέ­γα­ση των α­θιγ­γά­νων, και συγ­κε­κρι­μέ­να στην πε­ρι­ο­χή Μπιρ­μπί­τα του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, α­πέ­στει­λε η αρ­μό­δια Δι­εύ­θυν­ση της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης προς το Τμή­μα Α­στι­κής Κα­τά­στα­σης και Κοι­νω­νι­κής Έν­τα­ξης που κα­λύ­πτει την πε­ρι­ο­χή της Μεσ­ση­νί­ας. Η ει­σή­γη­ση θα α­πευ­θύ­νε­ται στο Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Πε­λο­πον­νή­σου, Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος και Ι­ο­νί­ου, α­να­φο­ρι­κά με την προ­σω­ρι­νή στέ­γα­ση των α­θιγ­γά­νων που σή­με­ρα δι­α­μέ­νουν πα­ρά­νο­μα σε δη­μό­σιους, δη­μο­τι­κούς και ι­δι­ω­τι­κούς χώ­ρους, στην πε­ρι­ο­χή της Α­γί­ας Τριά­δος Κα­λα­μά­τας.
Το Τμή­μα Α­στι­κής Κα­τά­στα­σης και Κοι­νω­νι­κής Έν­τα­ξης Μεσ­ση­νί­ας α­πέ­στει­λε προς το Δή­μο Κα­λα­μά­τας έγ­γρα­φο, με το ο­ποί­ο του ζη­τεί να υ­πο­δεί­ξει έ­ναν εκ­πρό­σω­πο στην Ε­πι­τρο­πή αυ­τή, με τον α­να­πλη­ρω­τή του, προ­κει­μέ­νου η υ­πη­ρε­σί­α αυ­τή να προ­χω­ρή­σει στην κα­τάρ­τι­ση σχε­δί­ου α­πό­φα­σης του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α, για τη συγ­κρό­τη­ση της εν λό­γω ε­πι­τρο­πής.Υπενθυμίζουμε με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η ο­ποί­α ε­λή­φθη με ευ­ρεί­α πλει­ο­ψη­φί­α στις 5 Σε­πτεμ­βρί­ου πέ­ρυ­σι είχε ταχθεί στη λύση της Μπιρμπίτας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages