«Στην ψηφιακή εποχή περνά η Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας» - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

 «Στην ψηφιακή εποχή περνά η Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας»

«Στην ψηφιακή εποχή περνά η Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας»

Share This
«Στην ψη­φια­κή ε­πο­χή περ­νά η Πο­λε­ο­δο­μί­α του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, ό­πως ή­δη έ­χου­με ε­νη­με­ρώ­σει και τους συλ­λό­γους των μη­χα­νι­κών την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα. Ό­λο αυ­τό το δι­ά­στη­μα έ­χει γί­νει μια τε­ρά­στια δου­λειά και προ­σπά­θεια που α­φο­ρά στην κα­λύ­τε­ρη ορ­γά­νω­ση της Υ­πη­ρε­σί­ας η ο­ποί­α θα έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του Δη­μό­τη.» Τό­νι­σε η δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Πα­να­γι­ώ­τα Ντίν­τα σε συ­νέν­τευ­ξη που πα­ρα­χώ­ρη­σε για την ψη­φι­ο­ποί­η­ση της Πο­λε­ο­δο­μί­ας του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Ε­πί­σης, κ. Ντίν­τα ε­πε­σή­μα­νε ό­τι: «Ως την ώ­ρα έ­χουν κα­τα­γρα­φεί και έ­χουν τα­ξι­νο­μη­θεί 65000 οι­κο­δο­μι­κές ά­δει­ες οι ο­ποί­ες έ­χουν εκ­δο­θεί α­πό το 1955 και με­τά, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί η­λε­κτρο­νι­κό αρ­χεί­ο που πε­ρι­έ­χει ό­λη αυ­τή την πλη­ρο­φο­ρί­α. Πρα­κτι­κά, αυ­τό ση­μαί­νει για τον Δη­μό­τη ό­τι τέρ­μα τα ραν­τε­βού με­τά α­πό αρ­κε­τές η­μέ­ρες για την εύ­ρε­ση φα­κέ­λου οι­κο­δο­μι­κής ά­δειας, τώ­ρα εί­ναι ό­λα κα­τα­γε­γραμ­μέ­να και εί­ναι θέ­μα ε­λα­χί­στων λε­πτών να α­να­συρ­θεί ο φά­κε­λος κά­θε ι­δι­ο­κτή­τη α­πό το αρ­χεί­ο. Πα­ράλ­λη­λα, έ­χου­με ο­λο­κλη­ρώ­σει την κα­τα­γρα­φή και ψη­φι­ο­ποί­η­ση ό­λων των τρο­πο­ποι­ή­σε­ων του σχε­δί­ου πό­λης α­πό το 1989 και έ­πει­τα και στις 15 Α­πρι­λί­ου θα εί­μα­στε σε θέ­ση να τα α­ναρ­τή­σου­με στο www.kalamata.gr μα­ζί με τα η­λε­κτρο­νι­κά αρ­χεί­α των Πο­λε­ο­δο­μι­κών Με­λε­τών και του Γε­νι­κού Πο­λε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages