ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015

ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015

Share This
Τέ­λος του 2015 θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί η γέ­φυ­ρα στο δρό­μο Πα­ρα­δεί­σια-Τσα­κώ­να, πα­ρά τις …προ­ε­κλο­γι­κές βι­α­σύ­νες του Δη­μάρ­χου Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα! Η κα­τα­σκευά­στρια ε­ται­ρεί­α πράγ­μα­τι προ­χω­ρά με εν­τα­τι­κούς ρυθ­μούς και ή­δη έ­χει αυ­ξή­σει το προ­σω­πι­κό για την κα­τα­σκευ­ή της γέ­φυ­ρας. Ε­πί­σης σε λί­γες μέ­ρες φτά­νει ε­πί πλέ­ον προ­σω­πι­κό. Πε­ρί­που ε­κα­τό ά­το­μα ώ­στε να τε­λει­ώ­σει το …πο­λύ­πα­θο αυ­τό έρ­γο!Ω­στό­σο σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς του έρ­γου, δεν υ­πάρ­χει πε­ρί­πτω­ση να ε­πι­βε­βαι­ω­θούν οι …πο­λι­τι­κές ε­ξαγ­γε­λί­ες και να έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­σα στο 2014!Στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση, ό­πως ε­κτι­μούν θα πα­ρα­δο­θεί του χρό­νου τον Μά­ι­ο. Το αρ­γό­τε­ρο στο τέ­λος του 2015!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages