Ονόματα εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινώσει ο Μανώλης Μάκαρης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ονόματα εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινώσει ο Μανώλης Μάκαρης

Ονόματα εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινώσει ο Μανώλης Μάκαρης

Share This
Συν­δυα­σμό νί­κης με νέ­α ά­φθαρ­τα πρό­σω­πα αλ­λά και ο­νό­μα­τα εκ­πλή­ξεις θα πε­ρι­έ­χει το ψη­φο­δέλ­τιο που θα α­να­κοι­νώ­σει εν­τός των η­με­ρών ο υ­πο­ψή­φιος δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Μα­νώ­λης Μά­κα­ρης, στο ε­κλο­γι­κό κέν­τρο του συν­δυα­σμού του, το ο­ποί­ο δι­α­μορ­φώ­νε­ται στην Α­ρι­στο­μέ­νους, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της farenews Ο κ. Μά­κα­ρης σύμ­φω­να με κύ­κλους προ­σκει­μέ­νους σ’ αυ­τόν δί­νει έμ­φα­ση στα πρό­σω­πα που θα α­παρ­τί­σουν το ψη­φο­δέλ­τιό του, τα ο­ποί­α εί­ναι ά­φθαρ­τα και πε­τυ­χη­μέ­να στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους, προ­κει­μέ­νου οι δη­μό­τες της Κα­λα­μά­τας να έ­χουν την δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­λέ­ξουν με­τα­ξύ του φθαρ­μέ­νου πο­λι­τι­κά σκη­νι­κού που έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί ε­δώ και 2 δε­κα­ε­τί­ες και του νέ­ου, με πρό­σω­πα που έ­χουν την ό­ρε­ξη να προ­σφέ­ρουν στο κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο. Τέ­λος οι συ­νερ­γά­τες, του κ. Μά­κα­ρη εί­ναι ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι για την α­πο­δο­χή που έ­χει α­πό τους δη­μό­τες, η υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα του, η ο­ποί­α ση­μα­το­δο­τεί κά­τι το δι­α­φο­ρε­τι­κό, για τα δη­μο­τι­κά πράγ­μα­τα που εί­χα­με συ­νη­θί­σει μέ­χρι σή­με­ρα, δη­λα­δή έ­ναν άν­θρω­πο με χα­μη­λό προ­φίλ, ερ­γα­τι­κό, συ­νερ­γά­σι­μο και ό­χι αυ­ταρ­χι­κό, με πλού­σια κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά τό­σο ως ια­τρός, ό­σο και ως ε­νερ­γός πο­λί­της που α­σχο­λεί­ται με τα κοι­νά και έ­χει ό­ρε­ξη για δου­λειά , με στό­χο να αν­τι­με­τω­πί­σει τα συσ­σω­ρευ­μέ­να προ­βλή­μα­τα του Δή­μου, τα ο­ποί­α γνω­ρί­ζει κα­λά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages