Ερώτηση Γ. Λαμπρόπουλου για ρύθμιση οφειλών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ερώτηση Γ. Λαμπρόπουλου για ρύθμιση οφειλών

Ερώτηση Γ. Λαμπρόπουλου για ρύθμιση οφειλών

Share This
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΕ­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας της ΝΔ Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λος, προς τον Υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών, για την ρύθ­μι­ση των ο­φει­λών α­πό δα­νει­ο­λή­πτες, οι ο­ποί­οι α­δυ­να­τούν να ε­ξο­φλή­σουν τις ο­φει­λές τους, σε δι­ά­στη­μα 12 μη­νών.Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Λαμ­πρό­που­λος το­νί­ζει στην ε­ρώ­τη­σή του τα ε­ξής:
«Ό­πως εί­ναι γνω­στόν, δα­νει­ο­λή­πτες που εί­χαν λά­βει τρα­πε­ζι­κά δά­νεια με την εγ­γύ­η­ση του Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου και που για δι­ά­φο­ρους λό­γους δεν μπό­ρε­σαν να α­πο­πλη­ρώ­σουν το πο­σό του δα­νεί­ου τους,  σύμ­φω­να με τα ι­σχύ­ον­τα μέ­χρι σή­με­ρα βε­βαι­ώ­νον­ται οι ο­φει­λές τους στην αρ­μό­δια ΔΟΥ και κα­τα­βάλ­λουν το πο­σό που ο­φεί­λουν σε δό­σεις.
Συγ­κε­κρι­μέ­να για πο­σά που έ­χουν βε­βαι­ω­θεί μέ­χρι 31-12-2012 ρυθ­μί­ζε­ται η κα­τα­βο­λή των ο­φει­λών τους μέ­χρι 40 μη­νια­ίες δό­σεις ε­νώ για πο­σά που έ­χουν βε­βαι­ω­θεί α­πό 1-1-2013  ρυθ­μί­ζε­ται η κα­τα­βο­λή των ο­φει­λών τους σε 12 μη­νια­ίες δό­σεις  Ε­πει­δή λό­γω οι­κο­νο­μι­κής α­δυ­να­μί­ας, πα­ρά το ό­τι πολ­λοί ο­φει­λέ­τες θέ­λουν να ε­ξο­φλή­σουν τις ο­φει­λές τους, α­δυ­να­τούν ό­μως να το κά­νουν μέ­σα στο  τό­σο μι­κρό χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα των 12 μη­νών .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages