Τέλη Δεκεμβρίου θα παραδοθεί η τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Τέλη Δεκεμβρίου θα παραδοθεί η τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας

Τέλη Δεκεμβρίου θα παραδοθεί η τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας

Share This
Στα τέ­λη Δε­κεμ­βρί­ου του 2014 α­να­μέ­νε­ται τε­λι­κά να πα­ρα­δο­θεί η πο­λύ­πα­θη το­ξω­τή γέ­φυ­ρα της Τσα­κώ­νας, ό­πως α­να­φέ­ρε­ται σε ση­με­ρι­νό ρε­πορ­τάζ του Γι­ώρ­γου Λιά­λιου στην ε­φη­με­ρί­δα «Κα­θη­με­ρι­νή». Στο ρε­πορ­τάζ α­να­φέ­ρον­ται και τα α­κό­λου­θα:
«Οι ερ­γα­σί­ες βρί­σκον­ται πλέ­ον σε προ­χω­ρη­μέ­νο στά­διο και μέ­σα στην ά­νοι­ξη θα ξε­κι­νή­σει η το­πο­θέ­τη­ση των με­ταλ­λι­κών κομ­μα­τι­ών της γέ­φυ­ρας, η ο­ποί­α θα «ε­νώ­σει» την πε­ρι­ο­χή ό­που έ­γι­νε η με­γά­λη κα­το­λί­σθη­ση του 2003. Η γέ­φυ­ρα της Τσα­κώ­νας, μή­κους 390 μέ­τρων, εί­ναι το τε­λευ­ταί­ο έρ­γο που α­πο­μέ­νει για την ο­λο­κλή­ρω­ση του τμή­μα­τος Πα­ρα­δεί­σια – Τσα­κώ­να του ά­ξο­να Τρί­πο­λης – Κα­λα­μά­τας (κα­τα­σκευ­ά­ζε­ται α­πό το Δη­μό­σιο και θα πα­ρα­δο­θεί στην κοι­νο­πρα­ξί­α Μο­ρέ­ας). Η γέ­φυ­ρα στη­ρί­ζε­ται σε τρί­α ση­μεί­α: έ­να σε κά­θε ά­κρο της (α­κρό­βα­θρα) και έ­να που βρί­σκε­ται πλη­σι­έ­στε­ρα στην αρ­χή της (με­σό­βα­θρο). Αυ­τό το τε­λευ­ταί­ο εί­ναι και το ση­μαν­τι­κό­τε­ρο: πρό­κει­ται ου­σι­α­στι­κά για μια γι­γάν­τια «πρό­κα», η ο­ποί­α θα ε­ξα­σφα­λί­σει τη στα­θε­ρό­τη­τα της γέ­φυ­ρας. 
Α­πό το με­σό­βα­θρο ξε­κι­νά το το­ξω­τό μέ­ρος της γέ­φυ­ρας, μέ­γι­στου ύ­ψους 30 μέ­τρων, που κα­τα­λή­γει στην α­πέ­ναν­τι ά­κρη. Στα δύ­ο τό­ξα, έ­να σε κά­θε πλευ­ρά, στη­ρί­ζε­ται το με­ταλ­λι­κό κομ­μά­τι της γέ­φυ­ρας, πά­νω στο ο­ποί­ο βρί­σκε­ται το ο­δό­στρω­μα. Πού βρί­σκε­ται λοι­πόν σή­με­ρα η κα­τα­σκευ­ή της; Ό­πως προ­κύ­πτει α­πό πρό­σφα­τη α­πό­φα­ση της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Δη­μο­σί­ων Ερ­γων, τα δύ­ο α­κρό­βα­θρα και το με­σό­βα­θρο έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί, ε­νώ οι ερ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ής του προ­εν­τε­τα­μέ­νου κα­τα­στρώ­μα­τος της γέ­φυ­ρας βρί­σκον­ται στο 55%. Οι 44 σπόν­δυ­λοι του με­ταλ­λι­κού τό­ξου έ­χουν κα­τα­σκευα­στεί, ό­πως και το 70% του με­ταλ­λι­κού κα­τα­στρώ­μα­τος του δρό­μου (βρί­σκον­ται α­κό­μα στο ερ­γο­στά­σιο κα­τα­σκευ­ής και θα πρέ­πει στη συ­νέ­χεια να με­τα­φερ­θούν και να συ­ναρ­μο­λο­γη­θούν στη θέ­ση τους)."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages