ΔΕΥΑΚ: 15 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το 2024 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΔΕΥΑΚ: 15 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το 2024

ΔΕΥΑΚ: 15 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το 2024

Share This

 


Σε Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού (Ιδιωτικού Δικαίου

Αορίστου Χρόνου) για το 2024 προχωρά η ΔΕΥΑΚ, μετά και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Για  το 2024 προγραμματίζεται να προσληφθούν 15 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων ως μόνιμο προσωπικό, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στο τρέχον έτος από το υπάρχον προσωπικό αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης 9 άτομα. Αναλυτικά η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν οι προσλήψεις:

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας Έτους 2024

• Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης.
Έχοντας υπόψη :
1. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/1.8.2023 με ΑΔΑ:6ΣΚ546ΜΤΛ6- ΖΔΩ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης έτους 2024».
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
3. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό εσόδων εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. του οικονομικού έτους 2024, σας γνωστοποιώ τα εξής:
1. Για την υλοποίηση του άνωθι προγράμματος και την διευκόλυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις Ανεξάρτητες Αρχές, Δήμοι και Περιφέρειες, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους Φορείς που «εποπτεύουν».
Επομένως τα αιτήματα των Συνδέσμων ΟΤΑ καθώς και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υποβληθούν από Δήμο ή Περιφέρεια.

2. Για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων είναι εξασφαλισμένες, τόσο
για το έτος 2024 όσο και κάθε επόμενο έτος.
Το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού των κάτωθι
ειδικοτήτων:
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
– Φορέας τον οποίο αφορά το σχέδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
– Εποπτεύων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
– Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
– Περίοδος Αναφοράς: 2024.
– Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους: 9

– Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους ανά κατηγορία
εκπαίδευσης: ΔΕ 6 ΤΕ 3
– Έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις: ΟΧΙ
– Σύνολο προσλήψεων σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης 2019-2023: 0
– Σύνολο προσλήψεων σε συμμόρφωση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ανά κατηγορία
εκπαίδευσης 2019-2023: Π.Ε:6, Τ.Ε: 4, Δ.Ε:14

Σύμφωνα με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα που έχει αναρτηθεί ο Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έχει
εκατόν δέκα (110) οργανικές θέσεις και σήμερα είναι καλυμμένες οι σαράντα εννέα (49) ενώ έχουν
δεσμευτεί και 28 για τις οποίες έχουν εγκριθεί μελλοντικές προσλήψεις.
Σύμφωνα με τo υπ ́αρθ. πρωτ:4250/18.08.2023 συνημμένο έγγραφο της Διευθύντριας Δ.Ο.Υ, το
ετήσιο κόστος για την κάλυψη των μικτών αποδοχών πλέον των εργοδοτικών εισφορών των δεκαπέντε (15) ατόμων που επιθυμεί η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας να προσλάβει προκαλεί για το έτος 2024 ετήσια δαπάνη 253.620,24 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 60-00 και η Επιχείρηση δύναται να καλύψει.
Βεβαιώνεται ότι θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024
(θα υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 253.620,24 ευρώ) για την πρόσληψη των δεκαπέντε (15)
ατόμων ως προσωπικό και η οποία θα δεσμευτεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Κατόπιν της έγκρισης πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού, θα εκδοθεί για την ανωτέρω πίστωση
η προβλεπόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το ετήσιο κόστος είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας είναι ΝΠΙΔ και δεν συμμετέχει στην
διαδικασία της κινητικότητας, ούτε υποχρεούται να αποδεχτεί αιτήσεις μετατάξεων.
Εκτιμώμενες Ανάγκες Μετάταξης (αριθμητικό πεδίο): 0 (ΜΗΔΕΝ).
Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας: 1) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
2) Οργανωτική αναδιάρθρωση.
3) Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες.

Πλήθος των Υφιστάμενων δεσμευμένων και κενών θέσεων της αιτούμενης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας για το έτος 2024:

Το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας σχετικά
με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) της
Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας Έτους 2024.

Ενστάσεις από το Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ-Μιλούν για ελάχιστες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ

“Η εισήγηση του κ. Διευθυντή οι κενές θέσεις – δυνατότητα πρόσληψης είναι 33 άτομα. Αν υπολογίσουμε σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, ότι  οι κατ εκτίμηση αποχωρήσεις θα είναι 9 άτομα, τότε αυτονόητα συμπεραίνουμε ότι οι κενές θέσεις θα είναι 43 άτομα εκτός από τίς 28 θέσεις που είναι δεσμευμένες και
δεν έχουν προκηρυχτεί.
Η εισήγηση της ΔΕΥΑΚ για προγραμματισμό προσλήψεων  μόνιμου προσωπικού είναι μόλις σε 15 άτομα , δηλαδή όσο πιο ελάχιστο μπορεί.
Οι ειδικότητες που έχουν επιλεγεί  δεν καλύπτουν  τις πραγματικές ανάγκες ειδικότερα σε εργατοτεχνικό προσωπικό,  όπως καταμετρητές, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων και αποφρακτικού, τεχνίτες
δομικών έργων.
Η θέση μας είναι ότι πρέπει άμεσα να προκηρυχτούν για κάλυψη όλα τα κενα του ΟΕΥ γιατί είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία μιας τέτοιας ΔΕΥΑ , της πόλης που θέλει να είναι τόπος προορισμού και ανάπτυξης .
Η ΔΕΥΑΚ θα έπρεπε σήμερα από μόνη της να ζητά αύξηση των οργανικών θέσεων αν είχε όραμα για ανάπτυξη κι όχι να καλύπτει να οργανικά κενά εκμεταλλευόμενη όλα τα προγράμματα που υπάρχουν , με εργαζόμενους σε ομηρία .
Είμαστε ξεκάθαρα υπερ των σταθερών & μόνιμων σχέσεων εργασίας.
Ζητάμε  να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις εργασίας στον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΚ, διαφωνούμε  συνολικά με την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή,  αλλά παρ όλα αυτά ,για ευνόητους λόγους δεν θα καταψηφίσουμε στο 2ο Θέμα της συνεδρίασης και ζητάμε να καταγραφεί ολόκληρη η τοποθέτησή μας στα πρακτικά .
Οποιαδήποτε παράλειψη, θα την θεωρήσουμε ως παραποίηση πρακτικών του Δ.Σ.”, επισημαίνει σε έγγραφη ανακοίνωσή του το Σωματείο”.

Τη διαφωνία της με την έκτακτη συνεδρίαση διατυπώνει η πρόεδρος του Σωματείου, Σταυρούλα Στραβάκου:

“Εν κρυπτώ σε διάστημα 14 ωρών και μέσω email κλήθηκαν  τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, να αποφασίσουν για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024.
H πρόσκληση που του ο Δημάρχου Καλαμάτας και Προέδρου της ΔΕΥΑΚ, εσταλει χθές Κυριακή  20.08.2023 και ώρα 20.33 λεπτά, όπου καλούνταν τα μέλη  του ΔΣ να έχουν απαντήσει μέσω Mail, μέχρι σήμερα Δευτέρα το πρωί 10πμ.
Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που αποφασίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με τέτοιο τρόπο δηλ. με έκτακτη συνεδρίαση.
Εκτάκτως  έγινε στις 12/7/2021 απόφαση ΔΣμε ΑΔΑ: ΩΥΜΖΟΡ0Χ-1ΗΜ, εκτάκτως έγινε στις 8/7/2022 απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: 69ΚΟΟΡ0Χ-ΞΚΜ , εκτάκτως γίνεται και σήμερα  ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού .
  Καταγγέλω ως Πρόεδρος του Σωματείου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ εκπρόσωπος των εργαζομένων τις μεθοδεύσεις αυτές και σας κοινοποιώ την πρόσκληση με τις εισηγήσεις, καθώς και τις γραπτές μου απαντήσεις.
  Σας επισημαίνω δε ότι, η εγκύκλιος του Υπουργείου προς τις ΔΕΥΑ για προγραμματισμό προσλήψεων είχε δημοσιευθεί την 1/8/2023 με καταληκτική ημερομηνία 23/8/2023″.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages