Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στο δήμο Οιχαλίας για τις καταστροφές από τη νεροποντή - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στο δήμο Οιχαλίας για τις καταστροφές από τη νεροποντή

Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ στο δήμο Οιχαλίας για τις καταστροφές από τη νεροποντή

Share This
zimies-arisΚλι­μά­κιο του ΚΚΕ με ε­πι­κε­φα­λή τον υ­πο­ψή­φιο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου με τη «Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση» Νί­κο Γόν­τι­κα πε­ρι­ό­δευ­σε χθες στις πε­ρι­ο­χές του δή­μου Οι­χα­λί­ας που ε­πλή­γη­σαν α­πό τη νε­ρο­πον­τή.Συ­ναν­τή­θη­κε με τον αρ­μό­διο αν­τι­δή­μαρ­χο Οι­χα­λί­ας, ό­που ε­νη­με­ρώ­θη­κε για τις ζη­μι­ές που υ­πέ­στη­σαν υ­πο­δο­μές (δρό­μοι κλπ) αλ­λά και υ­πό­γεια και στά­βλοι που πλη­μύ­ρι­σαν.Α­νέ­δει­ξε στις συ­ζη­τή­σεις με τους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης, της πε­ρι­φέ­ρειας και των δή­μων, για την παν­τε­λή έλ­λει­ψη μέ­τρων και έρ­γων αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, με α­πο­τέ­λε­σμα έ­πει­τα α­πό μί­α κά­πως ι­σχυ­ρή νε­ρο­πον­τή, να πλη­μυ­ρί­ζει ο τό­πος, να κα­τα­στρέ­φε­ται το βιός φτω­χών λα­ϊ­κών στρω­μά­των.
Α­νέ­δει­ξε τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης – πε­ρι­φέ­ρειας- δή­μων, που α­φή­νουν τον «ΜΟ­ΡΕ­Α» α­σύ­δο­το στις κα­τα­σκευ­ές του ο­δι­κού ά­ξο­να, να μην κα­τα­σκευά­ζει τα α­ναγ­καί­α έρ­γα α­πορ­ρο­ής των υ­δά­των, με α­πο­τέ­λε­σμα να λι­μνά­ζουν ο­λό­κλη­ρες πε­ρι­ο­χές δε­ξιά και α­ρι­στε­ρά του ο­δι­κού ά­ξο­να ό­πως τα Χρι­στο­φι­λέ­ι­κα.«Για το ΚΚΕ πρώ­της προ­τε­ραι­ό­τη­τας εί­ναι τα έρ­γα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κής και αν­τι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, τα μέ­τρα αν­τι­σει­σμι­κής θω­ρά­κι­σης, σε μια πε­ρι­ο­χή και χώ­ρα που εί­ναι σει­σμο­γε­νής, που οι ε­δα­φο-κλι­μα­το­λο­γι­κές συν­θή­κες δεν δι­και­ο­λο­γούν τους υ­πεύ­θυ­νους κά­θε λί­γο να μι­λά­νε για α­κραί­α και­ρι­κά φαι­νό­με­να.Α­παι­τεί­ται λοι­πόν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι α­γρό­τες, τα φτω­χά λα­ϊ­κά στρώ­μα­τα, μα­ζί με τον α­γώ­να για ά­με­σα μέ­τρα α­να­κού­φι­σης των πλη­γέν­των και έρ­γα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σω­στά και το ό­πλο της ψή­φου, υ­περ­ψη­φί­ζον­τας τα ψη­φο­δέλ­τια της «Λα­ϊ­κής Συ­σπεί­ρω­σης» που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ στην πε­ρι­φέ­ρεια και τους δή­μους και το ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΚΕ για την ευ­ρω­βου­λή.» Το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή της η Το­με­α­κή Ε­πι­τρο­πή Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages