«1.500.000 ευρώ χρέος, αφήνει προίκα ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, για τις επόμενες Δημοτικές Αρχές» - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

«1.500.000 ευρώ χρέος, αφήνει προίκα ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, για τις επόμενες Δημοτικές Αρχές»

«1.500.000 ευρώ χρέος, αφήνει προίκα ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, για τις επόμενες Δημοτικές Αρχές»

Share This
koufgalakosΟ υ­πο­ψή­φιος δή­μαρ­χος με την «Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση» Πα­να­γι­ώ­της Κου­φα­λά­κος για τον Δή­μο Δυ­τι­κής Μά­νης α­να­κοί­νω­σε τα πρώτα ονόματα των υ­πο­ψη­φί­ων συμ­βού­λων του.Eπί­σης, o κ. Κου­φα­λά­κος ά­σκη­σε έν­το­νη κρι­τι­κή στον δή­μαρ­χο Δυ­τι­κής Μά­νης αλ­λά και στους Μα­ραμ­πέ­α και Μ­πα­σιά­κο.Συγ­κε­κρι­μέ­να, ο κ. Κου­φα­λά­κος τό­νι­σε τα ε­ξής:
«1.500.000 ευ­ρώ χρέ­ος, α­φή­νει προί­κα ο Δή­μαρ­χος Δυ­τι­κής Μά­νης, για τις ε­πό­με­νες Δη­μο­τι­κές Αρ­χές.T­α τα­κτι­κά έ­σο­δα α­νέρ­χον­ται σε  62000 α­πό τα ο­ποί­α οι 52000 α­φο­ρούν τα­κτι­κές α­πο­δο­χές,
Αυ­τά ει­πώ­θη­καν στην τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, πού πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την προ­η­γού­με­νη Πέμ­πτη.Δεν αμ­φι­σβη­τή­θη­κε το χρέ­ος α­πό κα­νέ­ναν. Μά­χη δό­θη­κε με­τα­ξύ Γι­αν­νη­μά­ρα-Μα­ραμ­πέ­α-Μπα­σιά­κου για το ποι­ος ευ­θύ­νε­ται και για ποι­ο πο­σό.
Εί­ναι α­νάγ­κη τα πλα­τιά Λαι­κά Στρώ­μα­τα, να βγά­λουν πο­λι­τι­κά συμ­πε­ρά­σμα­τα. Η συ­νά­θροι­ση στα ψη­φο­δέλ­τια τους στε­λε­χών της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλ­λά και άλ­λων δή­θεν α­νε­ξάρ­τη­των α­να­χω­μά­των, εί­ναι για την νο­μή της ε­ξου­σί­ας και της υ­λο­ποί­η­σης της Ευ­ρω­παι­κής Πο­λι­τι­κής. Στην α­κρι­βώς αν­τί­θε­τη κα­τεύ­θυν­ση κι­νή­θη­κε ο ε­κλεγ­μέ­νος με τους συν­δυα­σμό της «Λα­ϊ­κής Συ­σπεί­ρω­σης»: Λαμ­πρι­νέ­ας Κώ­σταςΑν­τι­τά­χθη­κε σθε­να­ρά α­πό την 1η χρο­νιά στον ά­θλιο πε­τσο­κομ­μέ­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.Πρό­τει­νε να κα­τα­ψη­φι­στούν οι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοίκαι οι τρο­πο­ποι­ή­σεις του α­πό τα Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, ως σκλη­ρά αν­τι­λα­ϊ­κούς.Στην πο­ρεί­α αν­τι­τά­χθη­κε σε κά­θε αν­τι­λα­ϊ­κό μέ­τρο που ήρ­θε για έγ­κρι­ση και στη­ρί­ξε τα ό­σα, δυ­στυ­χώς ε­λά­χι­στα, ή­ταν θε­τι­κά.Α­πέ­ναν­τι στην α­πα­ρά­δε­κτη αυ­τή κα­τά­στα­ση ε­μείς α­γω­νι­ζό­μα­στε για Πε­ρι­φέ­ρει­ες και Δή­μους κον­τά και ό­χι ε­νάν­τια στο λα­ό.
Θα πρω­το­στα­τή­σου­με στον α­γώ­να μέ­σα και έ­ξω α­πό το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο,
- Για πρω­το­βάθ­μια δη­μό­σια υ­γεί­α, πού η έλ­λει­ψη της στην Δυ­τι­κή Μά­νη παίρ­νει ε­φι­αλ­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά.
- Για Δη­μό­σιο Νο­σο­κο­μεί­ο πλή­ρως ε­ξο­πλι­σμέ­νο και με το α­πα­ραί­τη­το ε­πι­στη­μο­νι­κό και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό πού θα πα­ρέ­χει υ­πη­ρε­σί­ες υ­γεί­ας δω­ρε­άν, για ό­λους του πο­λί­τες.
Θα πρω­το­στα­τή­σου­με στους κοι­νω­νι­κούς α­γώ­νες για κα­το­χύ­ρω­ση ερ­γα­σια­κών και α­σφα­λι­στι­κών δι­και­ω­μά­των και ό­χι ε­θε­λον­τι­κή ερ­γα­σί­α και χαρ­τζι­λί­κια. Το έ­χει πα­ρα­κά­νει ο Δή­μαρ­χος στην Δυ­τι­κή Μά­νη με συμ­βά­σεις ερ­γα­σια­κού με­σαί­ω­να και χω­ρίς ω­ρά­ριο,  ό­πως κα­ταγ­γέλ­λουν συμ­βα­σι­ού­χοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages