Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Share This

 


Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος με την παρούσα ενημερώνει τους δημότες ότι εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 3475,τεύχος Β’, στις 24-05-2023.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό,​​ για τα​​ δομημένα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν​​ σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.

  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ.1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης(α).

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης(γ)

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.

Είναι υποχρεωτική η​​ σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης​​ αρμόδιου​​ τεχνικού επιστήμονα​​ μέχρι την 31/03/2024.​​ 

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των​​ ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση,​​ μέχρι την​​ 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας​​ στην οποία​​ δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού​​ επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση​​ συμβάντος πυρκαγιάς.

Το​​ Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η​​ Τεχνική Έκθεση​​ του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα​​ και η​​ Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας​​ του ιδιοκτήτη,​​ έως τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,​​ ​​ υποβάλλονται​​ εις διπλούν σε έντυπη μορφή​​ στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Λεωφ. Δημοκρατίας 306, 1ος​​ όροφος).

Επισημαίνονται ακόμα ότι:

  • Οι διατάξεις​​ προληπτικής πυροπροστασίας​​ του κανονισμού​​ εφαρμόζονται υποχρεωτικά​​ από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.

  • Οι διατάξεις​​ παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας​​ εφαρμόζονται από 31/3/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/3/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

  • Οι απαιτήσεις​​ του Κανονισμού​​ ​​ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής​​

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό.

Ανακαίνιση νοείται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την αισθητική, λειτουργική, ενεργειακή κ.ά αναβάθμιση κτιρίου, η συνολική δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000 εύρώ (υπολογιζόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ τον ν. 4495/2017, Α’ 167) και ταυτόχρονα το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του κτιρίου (η οποία προκύπτει από το γινόμενο της επιφάνειάς του με την τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) της περιοχής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανακαίνισης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών).

Σύμφωνα με το από 15/03/2024 έγγραφο με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας, του Υπουργείου Περ/ντος και Ενέργειας με θέμα «Εφαρμογή τον Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων», μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το “Εντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η ‘Εκθεση τον αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πνρασφαλείας τον ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages