Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Πύλου – Νέστορος - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

Share This

 


Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο και για το διάστημα από την υπογραφή των πράξεων και έως τις 21/12/2024.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων στον Δήμο Πύλου – Νέστορος έχουν ως εξής:

1. Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τον κ. Παναγιώτη Μαργιάννη του Μιχαήλ (έμμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 Γραφείου Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
β) κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Κορώνης.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Κορώνης.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Κορώνης.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας
Κορώνης.
 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

2. Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας τον κ. Ανδρέα Τσεκούρα του Κωνσταντίνου (άμισθος):
Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και
 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

3. Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας τον κ. Δημήτριο Γαϊτάνη του Βασιλείου (έμμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.

β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Νέστορος.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Νέστορος.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Νέστορος.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας
Νέστορος.
 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τον κ. Παναγιώτη Λίγγρη του Κωνσταντίνου (έμμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Γραφείου Περιβάλλοντος και
 του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Μεθώνης.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας
Μεθώνης.

 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.

5. Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς τον κ. Ιωάννη Σαρδέλη του Δήμου (έμμισθος):
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του τμήματος του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για τον Αθλητισμό &
την Νέα Γενιά.
 Υπεύθυνος λειτουργίας Παιδικών Σταθμών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

6. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας τον κ. Ηλία Κανάκη του Αθανασίου (έμμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Γραφείου Αγροτικής – Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας.
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Πύλου.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Πύλου.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Πύλου.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας Πύλου.
 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Πύλου.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Πύλου.

7. Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού εξοπλισμού τον κ. Χρονόπουλο Αναστάσιο του Ανδρέα (έμμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό

 του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου,
 του Γραφείου Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανολογικού εξοπλισμού.
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Χιλιοχωρίων .
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας
Χιλιοχωρίων.
 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.

8. Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας τον κ. Μιχαήλ Καραβίδα του Γεωργίου (άμισθος):
α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και
 του Γραφείου Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα Παπαφλέσσα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.

 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την καθαριότητα και εποπτεύει τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας
Παπαφλέσσα.
 Εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών
στη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος,
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αναστάσιος Χρονόπουλος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

– Στον κ. Γεώργιο Κουφόγιωργα του Φωτίου αναθέτει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Φιλαρμονικής και την συνεπικουρία στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Τσεκούρα του Κωνσταντίνου για το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

– Στον κ. Δημήτριο Σιψά του Γεωργίου αναθέτει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Παιδείας & Δια βίου Μάθησης, το τμήμα του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς που αναφέρεται στον Πολιτισμό και την ευθύνη για την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

– Στην κ. Ιλιάνα Σιούμπουλη του Γεωργίου αναθέτει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής.

– Στον κ. Χαράλαμπο Καλύβα του Νικολάου αναθέτει την συνεπικουρία στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Μαργιάννη του Μιχαήλ για το Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

– Στον κ. Διονύσιο Αγγελόπουλο του Νικολάου αναθέτει την συνεπικουρία στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Μαργιάννη του Μιχαήλ για την κατά τόπο αρμοδιότητά του στην Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages