Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου

Share This

 


Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει

Στο στάδιο προπαρασκευής των εκλογών περιλαμβάνονται:

  1. ο διορισμός των εφορευτικών επιτροπών,
  2. ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφόρων,
  3. ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και ο εφοδιασμός τους με ψηφοδέλτια, εκλογικούς φακέλους, σάκους, κάλπες και ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν), καθώς και η προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας,
  4. η εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, βιβλίων και εντύπων που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές και άλλα όργανα και η προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα,
  5. η έκδοση του προγράμματος ψηφοφορίας και
  6. η παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη (άρθρο 58 του π.δ. 26/2012). Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, με ισάριθμα αναπληρωματικά, κληρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του δήμου στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα.

Σε όποιους δήμους οι κατάλογοι είναι καταρτισμένοι κατά εκλογικά διαμερίσματα, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ή διορίζονται από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μέλη πρέπει να κατοικούν στο δήμο ή το εκλογικό διαμέρισμα που ανήκει το εκλογικό τμήμα, για το οποίο κληρώθηκαν. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους.

Η κλήρωση ή ο διορισμός των μελών γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατά την παρ. 4 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή έως την 13η Ιουνίου 2023 (άρθρο 58 παρ. 3 του π.δ. 26/2012). Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους με φροντίδα των οικείων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και με απόδειξη, τουλάχιστονπέντε(5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την 19ηΙουνίου 2023 (άρθρο 58 παρ. 6 του π.δ. 26/2012) και οφείλουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως (άρθρο 58 παρ. 7 του π.δ. 26/2012).

Επισημαίνεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφευχθεί η κλήρωση ή ο διορισμός ως μελών, προσώπων που κωλύονται ναασκήσουν τα καθήκοντά τους, διότι: α) έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, β) δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού, γ) δεν κατοικούν στον οικείο δήμο, δ) είναι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι με αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, ε) είναι αποστρατευθέντες αξιωματικοί, όργανα των σωμάτων ασφαλείας, στ) έχουν διατελέσει δήμαρχοι, βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί, ζ) έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι βουλευτές από τον Άρειο Πάγο, η) είναι ιερείς ή λοιποί θρησκευτικοί λειτουργοί (άρθρα 58 παρ. 4 και 59 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

Η δεκαπενθήμερη προθεσμία που ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012, για την κλήρωση ή το διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, δεν πρέπει να εξαντληθεί.

Διορισμός εφόρων και αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορίζονται μεταξύ όσων αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Σημειώνεται ότι οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να διοριστούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι τόσο στην εκλογική περιφέρεια καταγωγής τους όσο και στην εκλογική περιφέρεια του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι διορισμένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους (άρθρο 68 παρ. 12 του π.δ.26/2012).

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος μπορεί να διορίσει στα τμήματα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 και υπηρετούν ή βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Η πράξη του εφόρου για το διορισμό ανακοινώνεται αμέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας. Στην ίδια αυτή περίπτωση, είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει με εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας, όπου διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταβολές αυτές ανακοινώνονται αμέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως έφοροι και τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 19η Ιουνίου 2023 και οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή την 22α Ιουνίου 2023 (άρθρο 68 παρ. 13 του π.δ. 26/2012).

Με την άφιξή τους, ειδοποιούν αμέσως τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Περιφερειάρχη (άρθρο 68 παρ. 13 του π.δ. 26/2012). Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να ενημερώσουν με τον προσφορότερο τρόπο τον οικείο έφορο (χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία), για την άφιξη και την ανάληψη των καθηκόντων τους (άρθρο 66 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).

Η ανάληψη των καθηκόντων των δικαστικών αντιπροσώπων μπορεί να επιβεβαιώνεται μέσω της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) κατά την ενεργοποίηση της, μετά την παραλαβή του εκλογικού τμήματος από το δήμο. Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εφόρων αλλά και των δικαστικών αντιπροσώπων κατά τη διαδικασία ανάληψης των καθηκόντων τους, είναι διαθέσιμη, διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία o ο έφορος:

Μπορεί να διαχειρίζεται πλήρως τους δικαστικούς αντιπροσώπους της εκλογικής περιφέρειας που εποπτεύει, τακτικούς και αναπληρωματικούς.
Να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση των δικαστικών αντιπροσώπων και των εκλογικών τμημάτων.
Επιπλέον

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, εισάγονται κεντρικά στην εφαρμογή μετά από κάθε κλήρωση του Αρείου Πάγου.

Η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα, από τις λειτουργίες της φορητής συσκευής (ασφαλούς μετάδοσης αποτελέσματος, SRT) που χρησιμοποιεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Ενημερώνεται δηλαδή άμεσα για την ανάληψη καθηκόντων του δικαστικού αντιπροσώπου με την ενεργοποίηση της συσκευής SRT κατά την παραλαβή του εκλογικού εξοπλισμού από το δήμο στον οποίο βρίσκεται το εκλογικό τμήμα ευθύνης του. Επίσης ενημερώνεται άμεσα για το άνοιγμα του Εκλογικού Τμήματος την ημέρα των εκλογών με την σχετική χρήση του SRT.

Η εφαρμογή αυτή είναι μέρος του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιούν τα Πρωτοδικεία, την περίοδο των εκλογών. Ο έφορος σε συνεννόηση με το Πρωτοδικείο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή (αυτός και η γραμματειακή ομάδα υποστήριξής του). Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου για να ενημερώνεται σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και ετοιμότητα των δικαστικών αντιπροσώπων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η ανάδοχος εταιρία θα διαθέσουν ενημερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για όλη την διαδικασία μέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας υποστήριξης (Help Desk τηλ. 210 6266111) που λειτουργεί παρέχοντας οδηγίες σε όσους τη χρειαστούν.

Γραμματέας εφορευτικής επιτροπής

Η εφορευτική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του π.δ. 26/2012, αναθέτει καθήκοντα γραμματέα, για τη σύνταξη των πρακτικών της, σε υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα σε έναν εκλογέα ή σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της ή και εν ανάγκη σε δημοτικό υπάλληλο.

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, διότι ο ίδιος ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα γραμματέα.

Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, εκδίδονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την κατά την παρ. 4 του άρθρου 31 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή έως και την 9η Ιουνίου 2023 και κοινοποιούνται αμέσως στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου και δια του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο.

Μετά την οριστικοποίησή τους, οι ανωτέρω αποφάσεις, γνωστοποιούνται με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους του νομού, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την 19η Ιουνίου 2023.

Ψηφοδέλτια

Τα ψηφοδέλτια είναι μόνον έντυπα, κατασκευάζονται από χαρτί χρώματος λευκού σε σχήμα ορθογώνιο, εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των μεμονωμένων υποψηφίων και πρέπει να είναι τα ίδια σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης.

Στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, των οποίων συνδυασμοί υποψηφίων ανακηρύχθηκαν στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών της Χώρας, χορηγείται το χαρτί εκτύπωσης των ψηφοδελτίων από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 70 του π.δ. 26/2012).

Αναφορικά με τις περαιτέρω λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του π.δ. 26/2012. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις τους, καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αρ. 47837/31.05.2023 (Β΄ 3616).

Τα λευκά ψηφοδέλτια, ίδιου σχήματος και διαστάσεων, αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους οικείους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι φροντίζουν για την παράδοσή τους στις εφορευτικές επιτροπές.

Σε περίπτωση έλλειψης έντυπων ψηφοδελτίων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν λευκά ψηφοδέλτια της ίδιας απόχρωσης με τα έντυπα ψηφοδέλτια, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 74 του π.δ. 26/2012. Διευκρινίζεται ότι τα λευκά ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται από την εφορευτική επιτροπή, μόνον όταν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων καθώς και όταν καθυστερήσει ο ανεφοδιασμός με έντυπα, και όχι κατά την περίπτωση που ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα δεν αποστείλουν καθόλου τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων στον οικείο αντιπεριφερειάρχη, παρά το γεγονός ότι παρέλαβαν την ποσότητα χαρτιού που χορηγεί το Υπουργείο.

Εφόσον χρησιμοποιηθεί λευκό ψηφοδέλτιο, αυτό συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκλογέα ως προς την αναγραφή του ονόματος του συνδυασμού της επιλογής του. Τυχόν συμπλήρωση αυτού (ως προς τον συνδυασμό) από την εφορευτική επιτροπή, συνιστά παραβίαση των οικείων διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές, παραδίδουν στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας,δηλαδή το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2023. Στη συνέχεια, οι οικείοι αντιπεριφερειάρχες οφείλουν να εφοδιάσουν τις εφορευτικές επιτροπές, με αριθμό ψηφοδελτίων που να υπερβαίνει κατά 10% τουλάχιστον τον αριθμό των εγγεγραμμένων, σε κάθε εκλογικό τμήμα, εκλογέων (άρθρο 71 παρ. 2 του π.δ. 26/2012).

Ο εφοδιασµός των εκλογικών τµηµάτων ετεροδημοτών (αμιγή και μεικτά), µέσω των οικείων Αντιπεριφερειαρχών, µε τον επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων γίνεται, µε φροντίδα των κοµµάτων ή των μεµονωµένων υποψηφίων, τουλάχιστονέξι(6) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή το αργότερο έως τις 18 Ιουνίου 2023.

Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη ψηφοδελτίων στα εκλογικά τμήματα κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Επειδή, όμως, το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου είναι περιορισμένο και οι προθεσμίες ιδιαίτερα πιεστικές, οι αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, είναι σκόπιμο να επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαμβάνουν ακόμη και μέσα σε ένα εύλογο, από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, χρονικό διάστημα, τα αποστελλόμενα έντυπα ψηφοδέλτια, αρκεί να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιμασία της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Εκλογικοί φάκελοι

Οι φάκελοι στους οποίους εσωκλείονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοιόμορφα από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης, με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και διατίθενται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις και τα άλλα γνωρίσματά τους, καθορίζονται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αρ. 47837/31.05.2023 (Β΄ 3616).

Το Υπουργείο Εσωτερικών φροντίζει για την αποστολή των εκλογικών φακέλων στους οικείους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι οφείλουν να παραδώσουν τους φακέλους στις δημοτικές αρχές και οι οποίες με τη σειρά τους εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 75 του π.δ. 26/2012).

Εκλογικοί σάκοι

Οι εκλογικοί σάκοι μέσα στους οποίους τοποθετείται όλο το εκλογικό υλικό, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι σάκοι που θα χρησιμοποιηθούν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ηςΙουνίου 2023 φέρουν τυπωμένη στη μία εξωτερική πλευρά τους, με κεφαλαία γράμματα μαύρης απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές, την ακόλουθη ένδειξη:

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
…………………………………………………………………………… (Ημερομηνία)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
………………….………………………..

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
…………………. (Αριθµός) (Ονομασία)

Κάλπες

Οι κάλπες κατασκευάζονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του π.δ. 26/2012, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για τον εφοδιασμό όλων των εκλογικών τμημάτων της Χώρας με αυτές.

Ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)

Για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εφοδιάσει όλα τα καταστήματα ψηφοφορίας της Χώρας με ομοιόμορφα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν), που κατασκευάζονται από μεταλλικό λυόμενο σκελετό και καλύπτονται με ύφασμα μπλε χρώματος. Τα παραβάν τοποθετούνται στην αίθουσα ψηφοφορίας, όπου οι εκλογείς αποσύρονται, προκειμένου να συμπληρώσουν και να τοποθετήσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους.

Επισημαίνεται ότι σε όσα εκλογικά τμήματα (κυρίως σε αστικά κέντρα) κριθεί αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο παραβάν, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επισπευστεί η ψηφοφορία.

Εκλογικοί κατάλογοι

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 θα διεξαχθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την Α΄ αναθεώρηση του 2023 και περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που συντελέστηκαν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 15 του π.δ. 26/2012).

Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων καθώς και κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης), που προβλέπονται στα άρθρα 27, 82 παρ. 5, 7 και 8 και 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012).

Λεπτομέρειες που αφορούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, περιέχονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθ. 679/47704/31.05.2023 (Α.Δ.Α.: 6Ψ2Γ46ΜΤΛ6-ΘΨΟ), η οποία έχει αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία, στα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων, στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στους οικείους Αντιπεριφερειάρχες. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων ναυτικών και των κρατουμένων, εκδόθηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 47699/31.05.2023 (Β΄ 3613) και 48020/31.05.2023 (Β΄ 3621), αντιστοίχως.

Βιβλία και έντυπα (άρθρο 61 του π.δ. 26/2012)
Τα απαραίτητα για τις εκλογές βιβλία και έντυπα που θα χρησιμοποιήσουν κυρίως οι εφορευτικές επιτροπές αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκτυπώθηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Έκδοση προγράμματος ψηφοφορίας

Τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο την 21η Ιουνίου 2023, οι δημοτικές αρχές εκδίδουν και δημοσιεύουν σε όλη την περιφέρειά τους πρόγραμμα ψηφοφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 56 του π.δ. 26/2012.

Παραλαβή του εκλογικού υλικού στο κατάστημα ψηφοφορίας από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει να βρίσκεται στον τόπο ψηφοφορίας, το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 24η Ιουνίου 2023, προκειμένου να παραλάβει (στο κατάστημα ψηφοφορίας) από αρμόδιο υπάλληλο του οικείου δήμου το εκλογικό υλικό και να ελέγξει την πληρότητά του (άρθρο 78 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

Το εκλογικό υλικό περιλαμβάνει:

α) Τον εκλογικό σάκο με τα βιβλία (πρακτικά) της ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, λευκά ψηφοδέλτια, τον εκλογικό κατάλογο, έντυπα βεβαιώσεων ψηφισάντων και παραλειφθέντων εκλογέων, έντυπα υπευθύνων δηλώσεων διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων, σφραγίδα εφορευτικής επιτροπής, γραφική ύλη κ.λπ.,

β) έντυπα καταχώρισης αποτελεσμάτων (τηλεγραφήματα), γ) συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT),

δ) έντυπο (2σέλιδο) οδηγιών χρήσης της συσκευής (SRT) για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των εντύπων καταχώρισης αποτελεσμάτων.

Εφεξής, ευθύνεται ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής για την ασφαλή διαφύλαξη του υλικού.

Επισημαίνεται ότι, με την παραλαβή του εκλογικού υλικού, ο δικαστικός αντιπρόσωπος πρέπει αμέσως (επί τόπου) να ενεργοποιήσει τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT), ακολουθώντας τις οδηγίες του ως άνω εντύπου (δ) και να καταχωρίσει τον αριθμό του εκλογικού τμήματος, χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγγραφής από το έντυπο κωδικών ηλεκτρονικής μετάδοσης που θα βρει στο κουτί της συσκευής SRT. Στην συνέχεια, πρέπει να ακολουθήσει η επιβεβαίωση των στοιχείων του δικαστικού αντιπροσώπου. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας κρίνεται σκόπιμη η απενεργοποίηση της συσκευής SRT και η επανενεργοποίησή της πριν την έναρξη της ψηφοφορίας την ημέρα διενέργειας αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages