Π.Ε. Μεσσηνίας: Ενημέρωση για υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Π.Ε. Μεσσηνίας: Ενημέρωση για υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

Π.Ε. Μεσσηνίας: Ενημέρωση για υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

Share This


 Με σχετική ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει σχετικά με την εγγραφή/επικαιροποίηση του Επίσημου Μητρώου Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικού Μητρώου), σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 του Καν(ΕΕ)2016/2031 και το άρθρο 6 του ΠΔ 37/2021 (Α΄94) .

Υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο), σύμφωνα με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, έχουν:

  • Οι επαγγελματίες, οι οποίοι εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο,
  • Οι επαγγελματίες που ζητούν, από την αρμόδια αρχή -Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων ή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- της έδρας τους, να εκδίδει φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και πιστοποιητικά φυτοϋγείας,
  • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια,
  • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM 15),
  • Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου), οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασής τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου,
  • Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου (e shop).

Η αίτηση εγγραφής/τροποποίησης θα πρέπει, να υποβάλλεται από τον επαγγελματία στην αρμόδια Αρχή (ΔΑΟΚ) της έδρας του ή της μόνιμης κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Αίτηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων νομικής μορφής και της έδρας της επιχείρησης, όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας, υποβάλλεται το αργότερο εντός 30 ημερών από τη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση που δεν ασκούνται πλέον οι δραστηριότητες που καθιστούν υπόχρεο τον επαγγελματία, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια Αρχή (ΔΑΟΚ) της έδρας του, προκειμένου να γίνει ανάκληση της εγγραφής.

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, υποβάλλουν ετησίως επικαιροποίηση κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους σχετικά:

  • με τυχόν μεταβολές σε στοιχεία όπως: η διεύθυνση των εγκαταστάσεων, η θέση των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, οι τύποι εμπορευμάτων, οι οικογένειες, τα γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων, η φύση άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητές τους
  • με τυχόν μεταβολές στις δηλώσεις τους όπως: η πρόθεση να ασκήσουν επιπλέον από τις ήδη δηλωθείσες δραστηριότητές τους ή να προβούν στην έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, στην τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, στην έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης του άρθρου 99 του Καν(ΕΕ)2016/2031).

Οσοι επαγγελματίες ήταν εγγεγραμμένοι στο πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία τους. Διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης, προσθέτοντας στην αρχή του αριθμού του μητρώου το κατά ISO πρόθεμα της χώρας (GR -).

Κάθε επαγγελματίας που έχει εγγραφεί στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών, έχει την υποχρέωση μεταξύ άλλων να μεριμνά για την τήρηση αρχείων ιχνηλασιμότητας, για τουλάχιστον τρία έτη και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία, ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία ασκεί.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας της Φυτοϋγείας και των αρνητικών επιπτώσεων, που μπορεί να προκύψουν στην παραγωγική και εξαγωγική βάση όλων των χωρών μελών της Ε.Ε., καλούνται άμεσα, όλοι οι ανωτέρω επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών/υπεύθυνων:

  1. είτε να εγγραφούν στο επίσημο μητρώο, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι
  2. είτε να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες/στοιχεία τους, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις, με την αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας (Λακωνικής 87-ΤΚ 241 33), στα τηλέφωνα 272 13 66519 ή 272 13 66522, (Α. Πάττας apattas@pe-messinias.gr, Ειρ. Καρυώτη, ekarioti@pe-messinias.gr).

Τέλος επισημαίνεται ότι, η μη εγγραφή των υπόχρεων στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών καθώς και η μη επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, που επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του ν. 2147/1952 (Α 155) όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages